§ 6. - Zadania prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1958.17.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1958 r.
§  6.
Komitety zatrudnienia powinny w szczególności:
1)
kierować akcją przesuwania nadwyżek pracowników z zakładów posiadających nadwyżki do zakładów poszukujących pracowników;
2)
dołożyć starań, aby planowany dla poszczególnych zakładów pracy wzrost zatrudnienia na 1958 rok odbywał się w pierwszym rzędzie w drodze przesuwania pracowników zwalnianych z innych zakładów - po wyczerpaniu wszystkich możliwości przesunięć wewnętrznych w zakładzie, który zaplanował wzrost zatrudnienia;
3)
dołożyć starań, aby z chwilą odejścia z pracy rencistów nastąpiło w miarę koniecznej potrzeby obsadzenia części opuszczonych przez nich stanowisk pracy z góry przygotowaną kadrą zastępczą spośród zwalnianych pracowników;
4)
inicjować i wnioskować do prezydium rady narodowej organizowanie z funduszu interwencyjnego nowych miejsc pracy opierających się na miejscowych surowcach bądź rozszerzenie produkcji w istniejących zakładach przemysłu terenowego, posiadających surowce i materiały, szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój przedsiębiorstw usługowych oraz wytwórczość różnych materiałów budowlanych;
5)
podejmować i popierać inicjatywę gromadzenia środków do rozszerzenia produkcji materiałów budowlanych przede wszystkim przez wykorzystanie na ten cel funduszów zakładowych i społecznych funduszów gromadzonych na budownictwo mieszkaniowe;
6)
wykorzystywać informacje o wolnych miejscach pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej poza obszarem działalności danego komitetu, w trybie ustalonym przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.