§ 1. - Zadania prezydiów rad narodowych w zakresie polityki zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem nadmiaru pracowników w zakładach pracy.

Monitor Polski

M.P.1958.17.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1958 r.
§  1.
1.
Ustalenie nadmiaru zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy z imiennym wyszczególnieniem zbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracowników należy w myśl przepisów uchwały do kompetencji zakładów pracy.
2.
Szczegółowy tryb działania zespołów powołanych w tym celu w zakładach pracy zostanie ustalony zarządzeniami właściwych ministrów.