Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole. - M.P.1997.30.284 - OpenLEX

Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

Monitor Polski

M.P.1997.30.284

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 8 kwietnia 1997 r.
w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87 poz. 396 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 396 i Nr 106, poz. 496),
2)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153),
3)
innych stanowiskach kierowniczych w szkole - rozumie się przez to stanowiska kierownicze inne niż dyrektora szkoły, przewidziane w statucie szkoły.
Dyrektor szkoły poza obowiązkami wymienionymi w art. 6, art. 6a ust. 5 i art. 7 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela obowiązany jest realizować zadania określone w art. 16, art. 19, art. 33 ust. 5 i 6, art. 37, art. 39, art. 40 ust. 4 i 7, art. 41 ust. 3 ustawy oraz inne zadania związane z powierzonym stanowiskiem, określone w zarządzeniu.
Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
1)
tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
2)
kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
3)
współdziałanie z gminą (związkiem komunalnym) w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto - w wypadkach gdy gmina (związek komunalny) jest organem prowadzącym szkołę - realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
4)
przedkładanie do zaopiniowania radzie szkoły, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców i radzie szkoły,
5)
ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
6)
przedkładanie radzie szkoły do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
7)
przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
8)
opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie szkoły,
9)
przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac i zajęć, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy,
10)
wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
11)
współpraca z samorządem uczniowskim,
12)
sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
13)
podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
14)
organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
15)
zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
16)
realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
17)
załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
18)
określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
19)
współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a)
zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,
b)
ustalanie:
zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkół, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c)
ustalanie planu urlopów pracowników szkół, z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela,
20)
administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,
21)
zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
22)
egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
23)
sprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatów szkolnych i zatwierdzanie ich arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny oraz projektów rocznych planów szkoleniowo-produkcyjnych i finansowych,
24)
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
25)
organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
26)
współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,
27)
organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
28)
nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
29)
organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
30)
organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
1.
W ramach posiadanych uprawnień dyrektorów szkoły może, zgodnie z ustalonym w statucie szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań określonych w § 3 nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły.
2.
Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, o których mowa w ust. 1.
Traci moc zarządzenie nr 61 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1989 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 63).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.