Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych. - M.P.1997.40.411 - OpenLEX

Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych.

Monitor Polski

M.P.1997.40.411

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 24 czerwca 1997 r.
w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357),
2)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153).
Zarządzenie dotyczy dyrektorów szkół i placówek artystycznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwanych dalej "szkołami", oraz nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze, przewidziane w statucie szkoły.
Dyrektor szkoły, poza obowiązkami wymienionymi w art. 6, art. 6a ust. 5 i art. 7 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, obowiązany jest realizować zadania określone w art. 16, art. 33 ust. 5 i 6, art. 37, art. 39, art. 40 ust. 4 i 7 i art. 41 ust. 3 ustawy oraz wykonywać określone w zarządzeniu zadania związane z powierzonym stanowiskiem.
Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
1)
tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
2)
kształtowanie twórczej atmosfery i odpowiednich warunków pracy oraz właściwych stosunków pracowniczych,
3)
przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów rocznych planów pracy szkoły, czuwanie nad ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich wykonania, udzielanie informacji o działalności szkoły radzie szkoły i radzie rodziców,
4)
ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
5)
przedkładanie radzie szkoły do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6)
przekładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
7)
opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie szkoły,
8)
przydzielanie nauczycielom, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, stałych prac i zajęć wynikających ze statutowej działalności szkoły, innych niż obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
9)
wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
10)
realizowanie zadań w zakresie spraw kadrowych,
11)
organizowanie rekrutacji, w tym działań informacyjnych i poradnictwa dla kandydatów,
12)
podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
13)
organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka,
14)
umożliwianie działalności szkolnym organizacjom uczniowskim,
15)
sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
16)
zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
17)
współpraca z samorządem lokalnym, organizacjami i instytucjami,
18)
zapewnianie warunków rozwoju osobowości artystycznej uczniów,
19)
sprawowanie szczególnej opieki nad uczniami wybitnie uzdolnionymi,
20)
zapewnianie warunków pracy nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych przesłuchaniach, konkursach, plenerach, wystawach,
21)
inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
22)
realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
23)
współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności ustalanie zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego, oraz regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkół, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
24)
planowanie wykorzystania środków finansowych szkoły,
25)
nadzorowanie kancelarii szkoły,
26)
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
27)
określanie zakresu czynności i odpowiedzialności materialnej pracowników administracji i obsługi,
28)
administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
29)
organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
30)
zabezpieczanie prawidłowego prowadzenia i gromadzenia dokumentacji szkolnej,
31)
organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac modernizacyjno-remontowych,
32)
organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
1.
W ramach posiadanych uprawnień dyrektor może, zgodnie z ustalonym w statucie szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań określonych w § 4 nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
2.
Do zadań nauczycieli zajmujących stanowiska kierowników sekcji lub wydziałów należy w szczególności:
1)
planowanie rocznej pracy sekcji (wydziału),
2)
organizowanie pomocy metodycznej nauczycielom wchodzącym w skład sekcji (wydziału),
3)
przeprowadzanie hospitacji, uczestniczenie - w miarę potrzeb - w hospitacjach prowadzonych przez dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć nauczycieli rozpoczynających pracę,
4)
inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli sekcji (wydziału),
5)
organizowanie w ramach sekcji (wydziału) przesłuchań, wystaw, pokazów,
6)
typowanie uczniów - na wniosek nauczyciela przedmiotu - na imprezy szkolne i pozaszkolne,
7)
opracowywanie programu praktyk zawodowych i nadzorowanie ich przebiegu,
8)
zgłaszanie dyrektorowi wniosków dotyczących zakupu środków i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sal lekcyjnych,
9)
prowadzenie dokumentacji pracy sekcji (wydziału).
Nauczyciele, o których mowa w § 5, odpowiadają przed dyrektorem za prawidłową realizację zleconych zadań.
Traci moc zarządzenie nr 52 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 47).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.