Wzory zgłoszenia kandydata i listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.

Monitor Polski

M.P.1995.62.694

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1995 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 listopada 1995 r.
w sprawie wzorów zgłoszenia kandydata i listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.

Na podstawie art. 38 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.
Ustala się wzór:
1)
zgłoszenia kandydata na radnego w okręgu jednomandatowym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2)
zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wielomandatowym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(Strona 1)

..................., dnia ...........

(miejscowość)

Gminna (Miejska)*) Komisja Wyborcza

w ..................................

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RADNEGO W OKRĘGU JEDNOMANDATOWYM

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 41

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin

(Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227, z 1993 r.

Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz.

640) zgłaszamy Panią (Pana)

...............................................................

(nazwisko i imię - imiona)

...............................................................

(wiek, zawód, miejsce zamieszkania)

jako kandydata do Rady Gminy (Miejskiej)*) w ..........w

wyborach zarządzonych na dzień ................................

(dzień, miesiąc, rok)

w okręgu wyborczym nr ...................

Do zgłoszenia dołączamy pisemne oświadczenie kandydata

o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia

są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali zgłoszenie.

Zgłaszający kandydata:

1. ...................................... .............

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) (podpis)

2. ..................................... .............

3. ..................................... .............

4. ..................................... .............

5. ..................................... .............

*) Niepotrzebne skreślić.

(Strona 2)

Podpisy wyborców zgłaszających kandydata na radnego

...........................................

(Nazwisko i imię - imiona)

w okręgu wyborczym nr ..... w wyborach do Rady Gminy

(Miejskiej) w ................... zarządzonych na dzień

.............**)

Zgłaszający kandydata:

6. ..................................... .............

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) (podpis)

7. ..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

______

**) Uwaga: Kolejne strony zgłoszenia zawierające podpisy

wyborców są takie jak wzór strony 2, przy czym należy zachować

ciągłą numerację stron oraz ciągłą numerację przy nazwiskach

wyborców zgłaszających kandydata.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(Strona 1)

............., dnia .........

(miejscowość)

Gminna (Miejska)* Komisja Wyborcza

w ...............................

ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W OKRĘGU WIELOMANDATOWYM

Na podstawie art. 47 ust. 1-4 oraz art. 48

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin

(Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227, z 1993 r.

Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz.

640) zgłaszamy w okręgu wyborczym nr ..... obejmującym ...

mandatów listę kandydatów na radnych do Rady Gminy (Miejskiej)*

w ....... w wyborach zarządzonych na dzień

................................

(dzień, miesiąc, rok)

1. ...........................................................

(nazwisko i imię - imiona, wiek, zawód, miejsce zamieszkania)

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4.

5. ...........................................................

6. ...........................................................

7. ...........................................................

8. ...........................................................

9. ...........................................................

10 ...........................................................

Do zgłoszenia dołączamy:

1) pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na

kandydowanie,

2) oświadczenie trzech pierwszych wyborców, którzy podpisali

zgłoszenie, o ustanowieniu pełnomocnika listy.

Zgłaszający listę:

1. ....................................... ............

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) (podpis)

2. ...................................... ............

3. ...................................... ............

4. ...................................... ............

*) Niepotrzebne skreślić.

Uwaga: Niniejszy wzór zgłoszenia stosuje się również w wyborach

uzupełniających, o których mowa w art. 112 ust. 4

Ordynacji wyborczej do rad gminy.

(Strona 2)

Podpisy wyborców zgłaszających listę kandydatów na radnych

w okręgu wyborczym nr .... w wyborach do Rady Gminy (Miejskiej)

w ............. zarządzonych na dzień ...................,

zawierającą następujące kandydatury:

.................... ..............................**)

(nazwisko i imię - imiona) (nazwisko i imię - imiona)

Zgłaszający listę:

6. ...................................... .............

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) (podpis)

7. ..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

..................................... .............

___________

**) Należy wpisać nazwiska i imiona wszystkich kandydatów z

listy.

Uwaga: Kolejne strony zgłoszenia zawierające podpisy wyborców

są takie jak wzór strony 2, przy czym należy zachować ciągłą

numerację stron oraz ciągłą numerację przy nazwiskach wyborców

zgłaszających listę kandydatów.