Monitor Polski

M.P.2016.647

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wzory urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum:
1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum gminnym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) protokołu głosowania w obwodzie w referendum powiatowym lub wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6) protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu lub miasta na prawach powiatu w referendum wojewódzkim, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania organu gminy - stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
8) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 8 do uchwały;
9) protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;
10) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego w sprawie odwołania organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub województwa - stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;
11) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;
12) protokołu ustalenia wyniku referendum powiatowego lub wojewódzkiego, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę - stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.
§  2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (M.P. poz. 1178 oraz z 2012 r. poz. 87).
§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU*)/MIASTA NA PRAWACH POWIATU*)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU*)/MIASTA NA PRAWACH POWIATU*)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM POWIATOWEGO*)/WOJEWÓDZKIEGO*)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM POWIATOWEGO*)/WOJEWÓDZKIEGO*)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM POWIATOWEGO*)/WOJEWÓDZKIEGO*)