Wzory protokołów głosowania i protokołu wyniku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanych w ponownym głosowaniu.

Monitor Polski

M.P.1990.46.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1990 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 grudnia 1990 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu wyniku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanych w ponownym głosowaniu.

Na podstawie art. 18 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W ponownym głosowaniu, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
obwodowe komisje wyborcze i wojewódzkie komisje wyborcze stosują odpowiednio formularze sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 1990 r.w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu wyniku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 310) - z dodaniem w lewym górnym rogu formularza wyrazów "Ponowne głosowanie",
2)
Państwowa Komisja Wyborcza stosuje formularze sporządzone według następujących wzorów:
a)
wzór protokołu ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 1,
b)
wzór protokołu wyniku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - stanowiący załącznik nr 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ PONOWNEGO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rzeczypospolitej Polskiej PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PONOWNE GŁOSOWANIE

1. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta ustalono w dniu .................................................

2. Ponowne głosowanie przeprowadzono na terytorium kraju w ....................

(liczba)

obwodach głosowania i na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania otrzymanych ze wszystkich województw ustalono, co następuje:

a) wyborców uprawnionych do głosowania .................

(liczba)

b) wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu .................

c) głosów ważnych .................

d) głosów nieważnych .................

e) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:

1)................................ .................

(nazwisko i imiona) (liczba)

2)................................ .................

3. Zarzuty mężów zaufania:

............................................................

............................................................

............................................................

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) .................................. ................

(nazwisko, imiona, funkcja w komisji) (podpis)

2) .................................. ................

3) .................................. ................

4) .................................. ................

5) .................................. ................

6) .................................. ................

7) .................................. ................

8) .................................. ................

9) .................................. ................

10) ................................. ................

11) ................................. ................

12) ................................. ................

13) ................................. ................

14) ................................. ................

15) ................................. ................

(pieczęć komisji)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ

Rzeczypospolitej Polskiej PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PONOWNE GŁOSOWANIE

WYNIKU WYBORÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Wynik wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalono w dniu ...................... na podstawie protokołu ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta.

II. Komisja stwierdza, iż największą liczbę ważnych głosów uzyskał i - stosownie do art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465) - został wybrany w dniu ............................

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

......................................

(nazwisko i imiona)

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) ................................. ..............

(nazwisko, imiona, funkcja w komisji) (podpis)

2) .................................. ..............

3) .................................. ..............

4) .................................. ..............

5) .................................. ..............

6) .................................. ..............

7) .................................. ..............

8) .................................. ..............

9) .................................. ..............

10) ................................. ..............

11) ................................. ..............

12) ................................. ..............

13) ................................. ..............

14) ................................. ..............

15) ................................. ..............

(pieczęć komisji)