Wzory protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu... - M.P.2011.69.682 - OpenLEX

Wzory protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.69.682

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2011 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzory:
1)
protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)
protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym oraz zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4)
protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5)
protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6)
protokołu głosowania w obwodzie na kandydata na senatora w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7)
protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym w przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata w okręgu, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
8)
protokołu zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
Wzory protokołów, o których mowa w § 1 pkt 4-7, stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2  1

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM

NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3  2

WZÓR

PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

grafika

Załącznik 

Zestawienie

wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4  3

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

NA KANDYDATÓW NA SENATORA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5  4

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW

SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6  5

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

NA KANDYDATA NA SENATORA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7  6

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR

PROTOKÓŁ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

grafika

1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 5 września 2011 r. (M.P.11.84.878) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 września 2011 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 3 uchwały z dnia 5 września 2011 r. (M.P.11.84.878) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 września 2011 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 2 uchwały z dnia 5 września 2011 r. (M.P.11.84.878) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 września 2011 r.
4 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 5 września 2011 r. (M.P.11.84.878) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 września 2011 r.
5 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 2 uchwały z dnia 5 września 2011 r. (M.P.11.84.878) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 września 2011 r.
6 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 5 września 2011 r. (M.P.11.84.878) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 września 2011 r.