Monitor Polski

M.P.2015.643

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wzory protokołów stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą:
1) protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) protokołu głosowania w obwodzie w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) protokołu głosowania na obszarze właściwości komisarza wyborczego w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5) protokołu o wyniku referendum w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6) protokołu o wyniku referendum w referendum ogólnokrajowym, w którym pod referendum poddano więcej niż jedną sprawę, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą (M.P. Nr 18, poz. 215).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI KOMISARZA WYBORCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI KOMISARZA WYBORCZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKU REFERENDUM

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKU REFERENDUM