Monitor Polski

M.P.2015.698

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 i art. 213 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór:
1) potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) protokołu rejestracji kandydata na senatora, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora (M.P. Nr 60, poz. 582).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA LISTY

KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW

NA POSŁÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

KANDYDATA NA SENATORA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA SENATORA

wzór