Wzory potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu... - M.P.2004.15.245 - OpenLEX

Wzory potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Monitor Polski

M.P.2004.15.245

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2004 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 4 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 1;
2)
wzór protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OKRĘGOWEJ LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Okręgowa Komisja Wyborcza

w .......................

Okręg wyborczy nr .......

do Parlamentu Europejskiego

1. Okręgowa Komisja Wyborcza potwierdza przyjęcie zgłoszenia

okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu

Europejskiego ..............................................

(nazwa i siedziba komitetu wyborczego)

............................................................

w okręgu wyborczym nr ......, zawierającej nazwiska ........

kandydatów, którego dokonał pełnomocnik wyborczy - osoba

upoważniona przez pełnomocnika wyborczego*): ..............,

(imię i nazwisko)

zam. .......................................................

(adres zamieszkania)

2. Okręgowa Komisja Wyborcza, działając na podstawie art. 65

ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja

wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.

219), zwanej dalej "ustawą", zbadała w obecności osoby

zgłaszającej listę złożone dokumenty celem ustalenia, czy

zgłoszenie spełnia warunki określone w art. 64 ust. 1-3

ustawy, i stwierdziła, że:

a) zgłoszenie listy spełnia wymagane ustawowo warunki*),

b) zgłoszenie listy nie spełnia następujących ustawowo

określonych warunków:

.......................................................

.......................................................

....................................................*).

3. Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że do zgłoszenia

dołączono:

- dokument stwierdzający udzielenie upoważnienia i zakres

upoważnienia, ponieważ zgłoszenia dokonała osoba

upoważniona przez pełnomocnika*),

- wykaz podpisów wyborców popierających listę, obejmujący

........ arkuszy*), które Komisja ponumerowała i każdy

arkusz opatrzyła swoją pieczęcią,

- zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa

w art. 60 ust. 3 ustawy*),

- oświadczenie złożone przez każdego z kandydatów będących

obywatelami polskimi, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy

z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w

latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U.

z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz.

681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,

poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr

84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z

2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r.

Nr 25, poz. 219) lub informacje o uprzednim złożeniu

takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję

publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia

oświadczenia**),

- .........................................................,

- .........................................................,

- .....................................................***).

Okręgowa Komisja Wyborcza poinformowała osobę zgłaszającą,

że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba

mogą być obecni przy sprawdzaniu wykazu podpisów wyborców,

które rozpocznie się w dniu****)........., o godz. ....., w

siedzibie Komisji ........................................ .

........................... .......................

(podpis osoby zgłaszającej (imiona i nazwiska,

listę okręgową) stanowiska osób

przyjmujących zgłoszenie

listy okręgowej)

(pieczęć komisji)

.............., dnia ..................

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Obowiązek taki nie dotyczy kandydata niebędącego

obywatelem polskim.

***) Należy wymienić inne dołączone do zgłoszenia dokumenty.

****) Należy podać przewidywaną datę.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ REJESTRACJI OKRĘGOWEJ LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Okręgowa Komisja Wyborcza

w .......................

Okręg wyborczy nr .......

do Parlamentu Europejskiego

I

Okręgowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu ............ r.

w składzie:

Przewodniczący .........................

(imię i nazwisko)

Zastępcy Przewodniczącego: .........................

.........................

Członkowie:

................ .........................

................ .........................

................ .........................

rozpatrzyła zgłoszenie okręgowej listy kandydatów na posłów do

Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr ...............

obejmującej ......... kandydatów, dokonane w dniu ......... r.

(liczba)

przez pełnomocnika wyborczego - osobę upoważnioną przez

pełnomocnika wyborczego*): ..................................,

(imię i nazwisko)

reprezentującego .............................................

(nazwa komitetu wyborczego)

z siedzibą w ............................................... .

(dokładny adres siedziby komitetu wyborczego)

W zgłoszeniu listy zgłaszający wskazał skrót - nie wskazał

skrótu*) nazwy, którym, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia

12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z

2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i

Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz.

1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 64 ust. 1

ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do

Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), należy

oznaczyć zarejestrowaną listę na urzędowych obwieszczeniach

oraz na karcie do głosowania - w brzmieniu:

...............................................................

(skrót nazwy)

Wraz ze zgłoszeniem listy pełnomocnik wnioskował - nie

wnioskował*) o oznaczenie, na podstawie art. 144 ust. 3

Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 64 ust. 1

Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, poszczególnych

kandydatów, którzy nie należą do partii politycznej, nazwą lub

skrótem nazwy partii popierającej danego kandydata.

II

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, że okręgową listę

kandydatów na posłów zgłoszono zgodnie z przepisami Ordynacji

wyborczej do Parlamentu Europejskiego i na podstawie art. 66

ust. 1 tej ustawy rejestruje w okręgu wyborczym nr ............

okręgową listę kandydatów ....................................,

(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

na której zostali zgłoszeni:

1. ............................................................

(nazwisko, imię-imiona, zawód, miejsce zamieszkania)

członek**) .................................................

(nazwa partii, której jest członkiem, lub

stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej)

popierany przez***) ........................................

(nazwa lub skrót nazwy partii

popierającej kandydata, który nie

należy do partii politycznej)

2. ............................................................

(nazwisko, imię-imiona, zawód, miejsce zamieszkania)

członek**) .................................................

(nazwa partii, której jest członkiem, lub

stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej)

popierany przez***) ........................................

(nazwa lub skrót nazwy partii

popierającej kandydata, który nie

należy do partii politycznej)

3. ............................................................

(nazwisko, imię-imiona, zawód, miejsce zamieszkania)

członek**) .................................................

(nazwa partii, której jest członkiem, lub

stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej)

popierany przez***) ........................................

(nazwa lub skrót nazwy partii

popierającej kandydata, który nie należy

do partii politycznej)

4. ............................................................

............................................................

............................................................

5. ............................................................

............................................................

............................................................

Przewodniczący ....................

(podpis)

Zastępcy Przewodniczącego: ....................

....................

Członkowie:

....................

....................

....................

....................

....................

....................

(pieczęć komisji)

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W odniesieniu do kandydata, który nie należy do partii

politycznej, należy wpisać "nie należy do partii

politycznej".

***) Wypełnić w razie zgłoszenia przez pełnomocnika wniosku, o

którym mowa w art. 144 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu

i do Senatu; nazwa lub skrót nazwy nie może przekraczać 40

znaków drukarskich.