Monitor Polski

M.P.2010.38.527

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według następujących wzorów:
1) pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę okręgowej komisji wyborczej, ustalone uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 30, poz. 407);
2) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz numer obwodu głosowania.
§  2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 45, poz. 615).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.