Monitor Polski

M.P.2018.821

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego:
1) pieczęcią terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej i dzielnicowej w m.st. Warszawie) komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji;
2) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę komisji (OKW ds. przeprowadzenia głosowania) i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania;
3) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę komisji (OKW ds. ustalenia wyników) i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 686).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.