Wzory karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Monitor Polski

M.P.2015.572

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1.
Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., zwana dalej "kartą do głosowania":
1)
drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich pytań zadanych w referendum ogólnokrajowym;
2)
drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2;
3)
ma ścięty prawy górny narożnik.
2.
Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.".
3.
Pytania zadane w referendum umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności określonej w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852). Pod każdym pytaniem umieszczone są wyrazy "TAK" i "NIE" poprzedzone kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany w odpowiedzi na dane pytanie.
4.
Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczone są wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum, następnie umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum.
5.
Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
1.
Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę", w referendum ogólnokrajowym w 2015 r.:
1)
wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3;
2)
sporządzana jest w formacie A-4, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3)
ma ścięty górny prawy narożnik, w celu poinformowania o prawym górnym narożniku nakładki.
2.
Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium "Nakładka na kartę do głosowania w referendum ogólnokrajowym.".
3.
W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie odpowiednio liczba porządkowa pytania i odpowiedź "TAK" oraz liczba porządkowa pytania i odpowiedź "NIE", zapisane alfabetem Braille'a.
4.
Na nakładce na kartę wyciętych jest 6 kratek.
5.
Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w referendum ogólnokrajowym określa załącznik nr 2 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA DO GŁOSOWANIA

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Nakładka na kartę do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

(opis jak powyżej alfabetem Braille'a)

wzór