Monitor Polski

M.P.2019.888

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.
§  3. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w przypadku gdy w okręgu wyborczym nr 44 zarejestrowano tylko jednego kandydata, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A4.
2.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... KANDYDAT NA SENATORA zgłoszony przez" oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego i symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada.
3.  Z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się wyraz "TAK" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a niżej wyraz "NIE" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a następnie pośrodku, między kratkami, nazwisko i imię (imiona) kandydata.
4.  Przepisy § 1 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do uchwały.