Monitor Polski

M.P.2019.884

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 207/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju:
1) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle (CMYK 0, 0, 0, 3);
2) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2 lub 80 g/m2;
3) drukowana jest jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich:
a) numerów list,
b) oznaczeń list nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego,
c) imion i nazwisk kandydatów;
4) w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 7 mm, a w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - ma ścięty prawy górny róg.
2.  Karta jest:
1) jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu:
a) 255,00 mm na 550,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 9 posłów, zarejestrowano do 6 list kandydatów,
b) 338,00 mm na 550,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 9 posłów, zarejestrowano do 8 list kandydatów,
c) 420,00 mm na 550,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 9 posłów, zarejestrowano do 10 list kandydatów,
d) 255,00 mm na 600,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 10 posłów, zarejestrowano do 6 list kandydatów,
e) 338,00 mm na 600,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 10 posłów, zarejestrowano do 8 list kandydatów,
f) 420,00 mm na 600,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 10 posłów, zarejestrowano do 10 list kandydatów,
g) 255,00 mm na 694,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 12 posłów, zarejestrowano do 6 list kandydatów,
h) 338,00 mm na 694,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 12 posłów, zarejestrowano do 8 list kandydatów,
i) 420,00 mm na 694,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 12 posłów, zarejestrowano do 10 list kandydatów,
ia) 1  669,00 mm na 431,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 14 posłów, zarejestrowano 8 list kandydatów,
ib) 2  751,50 mm na 431,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 14 posłów, zarejestrowano 9 list kandydatów,
j) 421,50 mm na 484,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 16 posłów, zarejestrowano do 5 list kandydatów,
k) 504,00 mm na 484,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 16 posłów, zarejestrowano 6 list kandydatów,
ka) 3  586,50 mm na 484,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 16 posłów, zarejestrowano 7 list kandydatów,
l) 421,50 mm na 580,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się 20 posłów, zarejestrowano do 5 list kandydatów,
m) 504,00 mm na 580,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się 20 posłów, zarejestrowano 6 list kandydatów,
n) 4  586,50 mm na 580,00 mm - jeżeli w okręgu wyborczym, w którym wybiera się 20 posłów, zarejestrowano 7 list kandydatów;
2) kartą składającą się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek formatu 210 mm na 297 mm - jeżeli:
a) w okręgu wyborczym, w którym wybiera się nie więcej niż 12 posłów, zarejestrowano więcej niż 10 list kandydatów,
b) w okręgu wyborczym, w którym wybiera się więcej niż 12 posłów, zarejestrowano więcej niż 6 list kandydatów, lub
c) w okręgu wyborczym zarejestrowano kandydata, którego nazwisko i imię (imiona) zawierają łącznie więcej niż 46 znaków drukarskich, wliczając spacje.
3.  Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1:
1) w górnej lewej części umieszcza się oznaczenie "Okręg wyborczy nr ...";
2) pośrodku, w górnej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .... r. LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW";
3) listy kandydatów umieszcza się w wierszach w kolejności ich numerów, licząc od lewej do prawej, podając dla każdej listy symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, i numer listy poprzedzony wyrazami "Lista nr ...", a poniżej oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego;
4) listy kandydatów oddziela się pionowymi i poziomymi liniami;
5) na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata, przeznaczając jednakowe pole dla każdej listy;
6) w dolnej części umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
4.  Karta, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera stronę tytułową, stronę ze spisem treści oraz strony z listami kandydatów. Każda strona karty, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ...", a w prawej - oznaczeniem str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)". Pierwsza strona karty do głosowania jest stroną tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... r.". W środkowej jej części umieszcza się na tle w takim kolorze, jaki ma tło, na którym drukowane są nazwiska kandydatów, informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Druga strona karty do głosowania jest stroną ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszcza się napis "SPIS TREŚCI", poniżej napis "Listy kandydatów na posłów" i nad dwiema oddzielonymi linią kolumnami napisy "Strona", a niżej ułożone według kolejności numerów list symbole graficzne komitetów wyborczych symbole te posiadających i, drukowane na takim tle w takim kolorze, jaki ma tło, na którym drukowane są nazwiska kandydatów, oznaczenia list nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego oraz poprzedzone wyrazem "str." numery stron, na których umieszczona jest dana lista. W pierwszej kolumnie umieszcza się 15 oznaczeń list komitetów wyborczych. Na kolejnych stronach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na posłów, w kolejności ich numerów. Na jednej stronie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na posłów. Każda lista opatrzona jest numerem listy poprzedzonym wyrazami "LISTA NR ...", a poniżej symbolem graficznym komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata. Nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie, jeżeli na liście zarejestrowano nie więcej niż 20 kandydatów, albo w dwóch oddzielonych linią kolumnach, jeżeli na liście zarejestrowano więcej niż 20 kandydatów. Wówczas na pierwszej pozycji w drugiej (prawej) kolumnie zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) kandydata zarejestrowanego na danej liście pod numerem 21.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa:
1) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 1;
2) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 2;
3) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 3;
4) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d - załącznik nr 4;
5) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e - załącznik nr 5;
6) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f - załącznik nr 6;
7) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g - załącznik nr 7;
8) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. h - załącznik nr 8;
9) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. i - załącznik nr 9;
9a) 5  w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ia - załącznik nr 9a do uchwały;
9b) 6  w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ib - załącznik nr 9b do uchwały;
10) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. j - załącznik nr 10;
11) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. k - załącznik nr 11;
11a) 7  w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ka - załącznik nr 11a do uchwały;
12) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. l - załącznik nr 12;
13) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. m - załącznik nr 13;
13a) 8  w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. n - załącznik nr 13a do uchwały;
14) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 14.
§  2. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata:
1) drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle (CMYK 0, 0, 18, 0);
2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu:
a) 210,00 mm na 257,00 mm - jeżeli zarejestrowano do 10 kandydatów,
b) 210,00 mm na 345,00 mm - jeżeli zarejestrowano powyżej 10 kandydatów;
3) ma ścięty prawy górny róg.
2.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... KANDYDACI NA SENATORA".
3.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej.
4.  Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszcza się w kolejności liczbę porządkową i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszcza się wyrazy "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego i symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada. Druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów.
5.  Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. b i c oraz ust. 3 pkt 1 i 6 stosuje się odpowiednio.
6.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania określa:
1) w przypadku karty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - załącznik nr 15 do uchwały;
2) w przypadku karty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b - załącznik nr 16 do uchwały.
§  3. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu 210 mm na 148 mm.
2.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... KANDYDAT NA SENATORA zgłoszony przez" oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego i symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada.
3.  Z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się wyraz "TAK" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a niżej wyraz "NIE" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a następnie pośrodku, między kratkami, nazwisko i imię (imiona) kandydata.
4.  Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i 6 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 17 do uchwały.
§  4.  Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzana jest w sposób określony odpowiednio w § 2 lub 3, z zastrzeżeniem że umieszczane na karcie do głosowania wyrazy "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej".
§  5. 
1.  Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille'a, zwana dalej "nakładką na kartę":
1) wykonywana jest na papierze offsetowym koloru białego o gramaturze 250 g/m2;
2) sporządzana jest w formacie odpowiadającym formatowi karty do głosowania, do której ma być używana, ponadto u góry, na dole oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania;
3) ma ścięty górny prawy narożnik w celu poinformowania o prawym dalszym narożniku nakładki.
2.  Pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest napis zapisany alfabetem Braille'a w standardzie Marburg Medium:
1) w przypadku nakładek na kartę do głosowania, o których mowa w § 1 ust. 2 - "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej";
2) w przypadku nakładek na kartę do głosowania, o których mowa w § 2 i 3 - "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej";
3.  W miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie znak liczby porządkowej zapisany alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim, z tym że na nakładce na kartę wyciętych jest:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a - po 18 kratek przy 6 listach;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b - po 18 kratek przy 8 listach;
3) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. c - po 18 kratek przy 10 listach;
4) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. d - po 20 kratek przy 6 listach;
5) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. e - po 20 kratek przy 8 listach;
6) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f - po 20 kratek przy 10 listach;
7) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. g - po 24 kratki przy 6 listach;
8) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. h - po 24 kratki przy 8 listach;
9) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. i - po 24 kratki przy 10 listach;
9a) 9  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ia - po 28 kratek przy 8 listach;
9b) 10  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ib - po 28 kratek przy 9 listach;
10) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. j - po 32 kratki przy 5 listach;
11) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. k - po 32 kratki przy 6 listach;
11a) 11  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka - po 32 kratki przy 7 listach;
12) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. l - po 40 kratek przy 5 listach;
13) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. m - po 40 kratek przy 6 listach;
13a) 12  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n - po 40 kratek przy 7 listach;
14) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - 40 kratek;
15) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a - 10 kratek;
16) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b - 15 kratek.
4.  W przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1, w miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania kratce przeznaczonej na oddanie głosu umieszczona jest wycięta kratka, a następnie zapisane alfabetem Braille'a zgodnie z zasadami zapisu tego alfabetu w języku polskim wyrazy "TAK" oraz "NIE" umieszczone po prawej stronie kratki.
5.  U dołu nakładki umieszcza się wydrukowaną na nakładce pismem płaskim informację o jej rodzaju.
6.  Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę określa:
1) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a - załącznik nr 18;
2) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b - załącznik nr 19;
3) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. c - załącznik nr 20;
4) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. d - załącznik nr 21;
5) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. e - załącznik nr 22;
6) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f - załącznik nr 23;
7) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. g - załącznik nr 24;
8) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. h - załącznik nr 25;
9) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. i - załącznik nr 26;
9a) 13  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ia - załącznik nr 26a do uchwały;
9b) 14  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ib - załącznik nr 26b do uchwały;
10) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. j - załącznik nr 27;
11) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. k - załącznik nr 28;
11a) 15  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka - załącznik nr 28a do uchwały;
12) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. l - załącznik nr 29;
13) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. m - załącznik nr 30;
13a) 16  w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n - załącznik nr 30a do uchwały;
14) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 31;
15) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a - załącznik nr 32;
16) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b - załącznik nr 33;
17) w przypadku nakładki na kartę do głosowania, o której mowa w § 3 ust. 1 - załącznik nr 34.
§  6.  Nakładka na kartę do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzana jest w sposób określony odpowiednio w § 5:
1) ust. 1;
2) ust. 2 pkt 2;
3) ust. 3 pkt 15, 16 lub ust. 4;
4) ust. 5;
5) ust. 6 pkt 15, 16 lub 17.
§  7.  Tracą moc:
1) uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 538);
2) uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 85).
§  8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAŁĄCZNIK Nr  9a  17  

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  9b  18  

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZAŁĄCZNIK Nr  11a  19  

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZAŁĄCZNIK Nr  13a  20  

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZAŁĄCZNIK Nr  16

ZAŁĄCZNIK Nr  17

ZAŁĄCZNIK Nr  18  21  

ZAŁĄCZNIK Nr  19  22  

ZAŁĄCZNIK Nr  20  23  

ZAŁĄCZNIK Nr  21  24  

ZAŁĄCZNIK Nr  22  25  

ZAŁĄCZNIK Nr  23  26  

ZAŁĄCZNIK Nr  24  27  

ZAŁĄCZNIK Nr  25  28  

ZAŁĄCZNIK Nr  26  29  

ZAŁĄCZNIK Nr  26a  30  

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  26b  31  

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  27

ZAŁĄCZNIK Nr  28

ZAŁĄCZNIK Nr  28a  32  

ZAŁĄCZNIK Nr  29

ZAŁĄCZNIK Nr  30

ZAŁĄCZNIK Nr  30a  33  

ZAŁĄCZNIK Nr  31

ZAŁĄCZNIK Nr  32

ZAŁĄCZNIK Nr  33

ZAŁĄCZNIK Nr  34

1 § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ia dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ib dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 1 lit. ka dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
4 § 1 ust. 2 pkt 1 lit. n dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
5 § 1 ust. 5 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
6 § 1 ust. 5 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
7 § 1 ust. 5 pkt 11a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
8 § 1 ust. 5 pkt 13a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
9 § 5 ust. 3 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
10 § 5 ust. 3 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
11 § 5 ust. 3 pkt 11a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
12 § 5 ust. 3 pkt 13a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
13 § 5 ust. 6 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
14 § 5 ust. 6 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
15 § 5 ust. 6 pkt 11a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
16 § 5 ust. 6 pkt 13a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
17 Załącznik nr 9a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
18 Załącznik nr 9b dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
19 Załącznik nr 11a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
20 Załącznik nr 13a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
21 Załącznik nr 18 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
22 Załącznik nr 19 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
23 Załącznik nr 20 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
24 Załącznik nr 21 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
25 Załącznik nr 22 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
26 Załącznik nr 23 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
27 Załącznik nr 24 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
28 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
29 Załącznik nr 26 zmieniony przez § 1 uchwały nr 251/2019 z dnia 17 września 2019 r. (M.P.2019.903) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2019 r.
30 Załącznik nr 26a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
31 Załącznik nr 26b dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r. (M.P.2019.886) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 września 2019 r.
32 Załącznik nr 28a dodany przez § 1 pkt 5 uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.
33 Załącznik nr 30a dodany przez § 1 pkt 6 uchwały nr 225/2019 z dnia 9 września 2019 r. (M.P.2019.885) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 2019 r.