Monitor Polski

M.P.2018.871

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.
§  2.  Do nowych, przedterminowych, uzupełniających i ponownych wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz przedterminowych i ponownych wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) stosuje się właściwie dostosowane do danych wyborów odpowiednie wzory informacji o wyborach, określone w § 1.