Monitor Polski

M.P.1996.81.722

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 września 1996 r.
w sprawie wzorcowego statutu straży gminnych (miejskich).

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzorcowy statut straży gminnych (miejskich), stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORCOWY STATUT STRAŻY GMINNYCH (MIEJSKICH)

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Straż Gminna (Miejska) w ..., zwana dalej "strażą", jest umundurowaną formacją utworzoną uchwałą Rady Gminy nr ... z dnia ... na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496).
2. Straż jest jednostką organizacyjną gminy (miasta)

albo

Straż działa w strukturze urzędu gminy (miasta).

§  2.
1. Terenem działania straży jest obszar administracyjny gminy (gmin, miasta) ...
2. Siedzibą straży jest ...
3. Straż używa pieczęci:
1) okrągłej o treści ...
2) prostokątnej o treści ...

Rozdział  2

Zadania i środki działania straży

§  3.
1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i przepisów gminnych.
2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusze straży wykonują wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe oraz niezbędne czynności mające na celu fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
§  4. Do zadań straży należy w szczególności:
1) zapobieganie popełnianiu wykroczeń i wykrywanie wykroczeń,
2) ochrona porządku w miejscach publicznych,
3) fizyczne zabezpieczanie, do czasu przybycia właściwych służb, miejsca popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w celu utrzymania miejsca zdarzenia w takim stanie, w jakim pozostawił je sprawca, a także zabezpieczenia miejsca wypadku lub awarii,
4) współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:
a) przestępstwach,
b) wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży,
c) osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia,
d) innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi albo mienia,
e) awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej,
f) uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
5) dowożenie lub doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub ich miejsca zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
6) kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy.
§  5. Funkcjonariusze straży mają prawo do:
1) legitymowania osób przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
2) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym,
3) kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do sprawy wykroczeń,
4) oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń,
5) dokonywania na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia czynności sprawdzających we zakresie określonym w art. 24 ust. 4 ustawy o Policji,
6) ujęcia i bezzwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia, w przypadkach przewidzianych w art. 205 Kodeksu postępowania karnego,
7) blokowania kół pojazdów.
§  6.
1. W razie niepodporządkowania się obywatela poleceniom wydanym na podstawie prawa, funkcjonariusze straży mają prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:
1) fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób,
2) pałki służbowe,
3) psy służbowe obronne.
2. Użycie środków przymusu bezpośredniego, wymienionych w ust. 1, przez funkcjonariuszy straży może nastąpić przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Rozdział  3

Organizacja straży

§  7.
1. Strażą kieruje komendant i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy.
3. W skład Komendy, w zależności od potrzeb, mogą wchodzić:
1) oddziały,
2) wydziały,
3) referaty,
4) sekcje,
5) samodzielne stanowiska.
§  8. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania określa komendant straży.
§  9. Nadzór nad działalnością straży sprawuje:
1) w zakresie wykonawczym - wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub inna osoba działająca z jego upoważnienia,
2) w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji.

Rozdział  4

Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy straży

§  10. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy straży regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
§  11. Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze straży korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§  12.
1. Funkcjonariusze straży podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są do noszenia przepisowego umundurowania i legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego.
2. Funkcjonariusz straży, przystępując do czynności służbowych, jest obowiązany podać imię i nazwisko, a ponadto, na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie (zapisanie) nazwiska funkcjonariusza oraz organu wydającego legitymację.

Rozdział  5

Umundurowanie, dystynkcje, odznaki

§  13.
1. Umundurowanie funkcjonariuszy straży składa się z ubiorów: wyjściowego i służbowego, których wzory określa załącznik nr 1 do statutu.
2. Podstawowymi przedmiotami umundurowania wchodzącego w skład ubioru wyjściowego są:
1) marynarka w kolorze ciemnogranatowym,
2) spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką (lampasem) koloru żółtego lub spódnica w kolorze ciemnogranatowym,
3) koszula w kolorze białym,
4) czapka garnizonowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym z otokiem w szachownicę żółto-granatową,
5) obuwie w kolorze czarnym,
6) krawat w kolorze czarnym.
3. Podstawowymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:
1) kurtka zimowa 3/4,
2) kurtka uniwersalna w kolorze czarnym,
3) spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką (lampasem) w kolorze żółtym lub spódnica w kolorze ciemnogranatowym,
4) wiatrówka w kolorze ciemnogranatowym,
5) koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem,
6) sweter w kolorze ciemnogranatowym,
7) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym z długim rękawem,
8) koszula letnia w kolorze błękitnym z krótkim rękawem,
9) krawat w kolorze czarnym,
10) czapka garnizonowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym z otokiem w szachownicę żółto-granatową,
11) czapka zimowa z nausznikami w kolorze ciemnogranatowym z futrem w kolorze czarnym,
12) czapka letnia typu baseball w kolorze ciemnogranatowym,
13) pas główny w kolorze czarnym,
14) obuwie w kolorze czarnym.
§  14.
1. Na umundurowanie funkcjonariuszy straży składają się również:
1) dystynkcje, których wzory określa załącznik nr 2 do statutu,
2) znak identyfikacyjny, którego wzór określa załącznik nr 3 do statutu,
3) emblematy i korpusówki, których wzór określa załącznik nr 4 do statutu.
2. Na nakryciach głowy wchodzących w skład umundurowania funkcjonariuszy straży umieszcza się stylizowany wizerunek orła w kolorze żółtym, którego wzór określa załącznik nr 5 do statutu.
3. Na guzikach zewnętrznych przedmiotów umundurowania, w kolorze tego przedmiotu, umieszcza się wizerunek orła w koronie.
§  15.
1. Dystynkcje na ubiorze wyjściowym (w tym sznury) i służbowym są haftowane w kolorze żółtym.
2. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtek, marynarki, wiatrówki, swetra, koszulobluzy i koszuli letniej.
§  16.
1. Funkcjonariuszowi straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku.
2. Poszczególne ubiory funkcjonariusze straży noszą według zestawów ubiorczych, z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się:
1) okres letni od 1 maja do 30 września,
2) okres zimowy od 1 listopada do 31 marca.

Miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.

§  17. Funkcjonariusze straży powinni:
1) użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującym zestawem ubiorczym oraz zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru.

Rozdział 6

Postanowienie końcowe
§  18. Zmiany w statucie straży następują w trybie jego nadania.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr  1

WZORY UBIORÓW

1. Ubiór służbowy letni z czapką typu baseball

2. Ubiór służbowy letni z koszulobluzą

3. Ubiór służbowy letni z wiatrówką

4. Ubiór służbowy zimowy z kurtką uniwersalną krótką

5. Ubiór służbowy zimowy z kurtką 3/4 i czapką zimową

6. Ubiór wyjściowy

(pominięte)

WZORY PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA

1. Czapka garnizonowa

a) komendant i zastępca komendanta noszą na daszku czapki garnizonowej 2 żółte galony,

b) strażnicy starsi noszą jeden żółty galon,

c) strażnicy młodsi nie noszą galonów.

2. Czapka zimowa

3. Kurtka zimowa 3/4

4. Kurtka uniwersalna krótka

5. Marynarka wyjściowa

6. Wiatrówka

7. Sweter

8. Koszulobluza

9. Koszula letnia

(pominięte)

Załącznik Nr  2

WZORY DYSTYNKCJI

1. Komendant straży gminnej (miejskiej)

2. Zastępca komendanta straży gminnej (miejskiej)

3. Strażnicy:

a) starsi:

starszy inspektor straży gminnej (miejskiej)

inspektor straży gminnej (miejskiej)

b) młodsi:

starszy strażnik straży gminnej (miejskiej)

strażnik straży gminnej (miejskiej)

młodszy strażnik straży gminnej (miejskiej)

aplikant straży gminnej (miejskiej)

Dystynkcje haftowane w kolorze żółtym

(pominięte)

Załącznik Nr  3

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

1. Dla straży gminnej

2. Dla straży miejskiej

Tłoczony z metalu koloru żółtego, numer służbowy i nazwa gminy (miasta, grawerowane

Wymiary 80 mm x 65 mm

Orzeł, napisy błyszczące, tło matowe ewentualnie tło relief

(pominięte)

Załącznik Nr  4

WZORY EMBLEMATÓW I KORPUSÓW

1. Emblemat dla straży gminnej

2. Emblemat dla straży miejskiej

Emblemat wykonany techniką haftu komputerowego, napisy i obwódka w kolorze żółtym, tło ciemnogranatowe. W wolnym polu emblematu wyhaftowany herb gminy lub stylizowany wizerunek orła w koronie, którego wzór określa załącznik nr 5.

Wymiary emblematu 130 mm x 105 mm

3. Korpusówka dla straży gminnej

4. Korpusówka dla straży miejskiej

Tłoczona z metalu koloru żółtego. Wymiary 20 mm x 15 mm

(pominięte)

Załącznik Nr  5

WZÓR STYLIZOWANEGO WIZERUNKU ORŁA W KORONIE

1. Dla straży gminnej

2. Dla straży miejskiej

Stylizowany wizerunek orła tłoczony z metalu koloru żółtego lub haft komputerowy żółty na tle granatowym

Wymiary 55 mm x 55 mm

(pominięte)