Monitor Polski

M.P.2018.795

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

Na podstawie art. 103a § 4 w związku z art. 103c § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE DLA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO

Ja ..................................................................................................................................................,

(imię - imiona i nazwisko)

działając w imieniu organu uprawnionego do reprezentowania na zewnątrz stowarzyszenia/fundacji,*)

do którego(-ej) celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego:

Nazwa stowarzyszenia lub fundacji
Numer KRS

zaświadczam, że Pan / Pani:

ImięDrugie imięNazwisko
Numer ewidencyjny PESEL

został(-a) wyznaczony(-a) na obserwatora społecznego do:

........................................................................................................ w .......................................1)

(nazwa komisji wyborczej i, w przypadku obwodowej (miejscowość)

komisji wyborczej, jej numer)

w wyborach ..................................................................................................................................

(nazwa wyborów)

zarządzonych na dzień ............................................................

(data wyborów)

..................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

______________

*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć.

1) W przypadku wyznaczenia obserwatora społecznego do obwodowej komisji wyborczej zaświadczenie dotyczy zarówno obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, jak i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, chyba że zostanie w nim wskazana tylko jedna z nich.