§ 2. - Wzór zaświadczenia dla męża zaufania. - M.P.2018.822 - OpenLEX

§ 2. - Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.

Monitor Polski

M.P.2018.822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1
1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 701) i uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 278), które utraciły moc z dniem 31 stycznia 2018 r. na podstawie art. 5 pkt 46 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).