Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1997.67.658

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1997 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumentów, które należy dołączyć do tego wniosku.

Na podstawie art. 105 § 9 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie określa wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, zwany dalej "wnioskiem", należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
1.
Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć:
1)
aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny,
3)
zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
4)
decyzję urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
5)
wydane przez urząd skarbowy potwierdzenie dokonania zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub oświadczenie, że nie ciąży na nim obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, gdyż korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
6)
zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,
7)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
8)
zapytanie o karalność osób kierujących działalnością podmiotu będącego wnioskodawcą, poświadczone przez Centralny Rejestr Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości,
9)
opinię o sytuacji finansowej, wydaną przez bank prowadzący rachunek rozliczeniowy wnioskodawcy,
10)
oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne ani układowe, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
11)
plan składu celnego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia składu celnego,
12)
inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie celnym lub rodzajem składowanych towarów.
2.
Jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia na prowadzenie składu celnego prywatnego, należy ponadto dołączyć oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie przez niego warunku określonego w art. 105 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407), zwanej dalej "Kodeksem celnym", sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia i potwierdzone przez organ celny, za którego pośrednictwem składany jest wniosek, na podstawie zgłoszeń celnych przedstawionych przez wnioskodawcę.
Wnioskodawca jest zobowiązany, na żądanie Prezesa Głównego Urzędu Ceł, do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, dotyczących okoliczności mających wpływ na wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, o których mowa w art. 106 § 1 i art. 91 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, powinny być dołączone w oryginale lub kserokopii, której zgodność z oryginałem została urzędowo lub notarialnie poświadczona.
2.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5, powinny zawierać dane aktualne przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli dokumenty te zostały wydane wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, ich zgodność ze stanem faktycznym powinna być potwierdzona przez organ, który je sporządził.
3.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6-9, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

Głównego Urzędu Ceł

za pośrednictwem

Dyrektora Urzędu Celnego

w ...............

o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego

1. Imię i nazwisko albo nazwa wnioskodawcy:

............................................................

2. Miejsce zamieszkania albo siedziba wnioskodawcy:

............................................................

3. Adres miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny:

............................................................

4. Rodzaj składu celnego*):

a) skład celny publiczny, w którym odpowiedzialność,

o której mowa w art. 107 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego,

ponosić będzie prowadzący skład celny,

b) skład celny publiczny, w którym odpowiedzialność,

o której mowa w art. 107 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego,

ponosić będzie jedynie korzystający ze składu celnego,

c) skład celny prywatny.

5. Proponowane generalne zabezpieczenie, o którym mowa w art.

105 § 5 pkt 6 Kodeksu celnego:

a) forma zabezpieczenia:

...............................................

b) wysokość zabezpieczenia:

...............................................

6. Informacja o aktualnym lub wcześniejszym prowadzeniu przez

wnioskodawcę składu celnego, w szczególności numery

zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie składu celnego

i numery decyzji o cofnięciu, jeżeli zostały wydane

..........................................................

7. Wykaz załączników:

..........................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze

mnie dane są prawdziwe.

*) Niepotrzebne skreślić.

.............................

(data i podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Oświadczenie

(imię i nazwisko osoby składającej

oświadczenie)

......................................

(adres zamieszkania osoby składającej

oświadczenie)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań (art. 233 k.k.) niniejszym oświadczam, że wobec osoby,

której ma być udzielone pozwolenie na prowadzenie składu

celnego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,

postępowanie upadłościowe, postępowanie likwidacyjne ani

postępowanie układowe.

............................ ............................

(miejsce i data złożenia (podpis wnioskodawcy)

oświadczenia)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Oświadczenie

(imię i nazwisko osoby składającej

oświadczenie)

......................................

(adres zamieszkania osoby składającej

oświadczenie)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań (art. 233 k.k.) niniejszym oświadczam, że osoba, której

ma być udzielone pozwolenie na prowadzenie składu celnego,

dokonuje systematycznie przywozu lub wywozu towarów od co

najmniej 1 roku.

............................ ............................

(miejsce i data złożenia (podpis wnioskodawcy)

oświadczenia)

---------------------------------------------------------------

Potwierdzenie organu celnego

............................

(stempel organu celnego)

Na podstawie przedstawionych zgłoszeń celnych potwierdzam, że

...............................................................

((imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwa i siedziba

osoby, numer REGON))

w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie mniejszego

zaświadczenia dokonała przywozu z zagranicy i wywozu towarów za

granicę o łącznej wartości .......................... i uiściła

należności z tytułu cła i podatków pobieranych przez organy

celne w wysokości ......................

W celu wydania niniejszego zaświadczenia przedstawionych

zostało ......... sztuk zgłoszeń celnych.

......................... ..............................

(miejsce i data wydania) (podpis osoby wydającej

zaświadczenie z podaniem

imienia, nazwiska

i stanowiska służbowego)