§ 3. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1997.67.658

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  3.
1.
Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć:
1)
aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2)
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny,
3)
zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
4)
decyzję urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,
5)
wydane przez urząd skarbowy potwierdzenie dokonania zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub oświadczenie, że nie ciąży na nim obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, gdyż korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
6)
zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,
7)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
8)
zapytanie o karalność osób kierujących działalnością podmiotu będącego wnioskodawcą, poświadczone przez Centralny Rejestr Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości,
9)
opinię o sytuacji finansowej, wydaną przez bank prowadzący rachunek rozliczeniowy wnioskodawcy,
10)
oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne ani układowe, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
11)
plan składu celnego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia składu celnego,
12)
inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie celnym lub rodzajem składowanych towarów.
2.
Jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia na prowadzenie składu celnego prywatnego, należy ponadto dołączyć oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie przez niego warunku określonego w art. 105 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407), zwanej dalej "Kodeksem celnym", sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia i potwierdzone przez organ celny, za którego pośrednictwem składany jest wniosek, na podstawie zgłoszeń celnych przedstawionych przez wnioskodawcę.