§ 2. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumenty, które należy dołączyć do tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1997.67.658

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1997 r.
§  2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, zwany dalej "wnioskiem", należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.