Wzór urn wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2016.312

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2023 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wzorów urn wyborczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzór urny wyborczej:
1)
dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)
dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4)
pomocniczej (przenośnej) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone są w załączniku nr 5 do uchwały.
Urny wyborcze, o których mowa w § 1:
1)
pkt 2 i 3 - mogą być stosowane również w lokalach wyborczych w obwodach głosowania do 750 wyborców;
2)
pkt 3 - mogą być stosowane również w lokalach wyborczych niedostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest użycie urny wyborczej o innych rozmiarach niż określone w załącznikach nr 1-4 do uchwały.
W obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich może być stosowana urna wyborcza, o której mowa w § 1 pkt 4, jeżeli umożliwi ona wrzucenie kart do głosowania przez wszystkich wyborców.
 W obwodach głosowania w kraju, w których lokal wyborczy nie jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, § 5 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli w obwodach głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą nie będzie możliwości stosowania urn wyborczych, o których mowa w § 1 pkt 1-3, dopuszczalne jest stosowanie w tych obwodach jakiejkolwiek urny wyborczej wykonanej z przezroczystego materiału, z zastrzeżeniem że będzie ona spełniała warunki określone w art. 41a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz będzie zapewniała powagę głosowania.
W przypadku zapełnienia urny wyborczej w trakcie głosowania i braku możliwości zapewnienia dodatkowej urny wyborczej spełniającej wymogi określone w załącznikach nr 1-4 do uchwały, § 6 stosuje się odpowiednio.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  

WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW, W TYM DLA OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,49 m3, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,81 m3, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  4  

WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,8 m3, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  5  

WZÓR URNY WYBORCZEJ POMOCNICZEJ (PRZENOŚNEJ) DLA OBWODU GŁOSOWANIA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,11 m3, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  6  

DETALE KONSTRUKCYJNE URN WYBORCZYCH

ŚCIANY URNY WYBORCZEJ

DNO URNY WYBORCZEJ

POKRYWA URNY WYBORCZEJ

UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBY

1 § 5a dodany przez § 1 uchwały nr 27/2023 z dnia 29 maja 2023 r. (M.P.2023.563) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 maja 2023 r.
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
5 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
6 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.398) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.