Monitor Polski

M.P.1954.99.1215

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1954 r.

ZARZĄDZENIE Nr 248
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 1954 r.
w sprawie wzoru spisu wyborców.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1954 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 193) zarządza się, co następuje:
§  1. Spisy wyborców sporządza się na formularzach według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. Formularze spisów wyborców sporządza się w luźnych kartach na papierze piśmiennym koloru białego w formacie 42 cm X 30 cm z drukiem dwustronnym.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Prezydium ........................ Rady Narodowej

w ..................................................................

Obwód głosowania nr ..........

w ...........................................

SPIS WYBORCÓW

Lp.NazwiskoImięImię ojcaData urodzenia (dzień, miesiąc, rok)Miejsce zamieszkaniaUwagi
ulica i nr domunr mieszkania
j
i