Wzór karty do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.44.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1990 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 listopada 1990 r.
w sprawie wzoru karty do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1990 r.

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzór karty do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KARTA

DO PONOWNEGO GŁOSOWANIA

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 9 grudnia 1990 r.

KANDYDACI NA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ......................... [ ]

(nazwisko i imię)

2. ......................... [ ]

(nazwisko i imię)

Informacja

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "x"

w kratce obok jego nazwiska. Postawienie znaku "x" w więcej niż

w jednej kratce lub niepostawienie tego znaku w żadnej kratce

spowoduje nieważność głosu.

(pieczęć Państwowej

Komisji Wyborczej)