Monitor Polski

M.P.2016.85

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼ a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzana jest w sposób określony w § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼ a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 538), z zastrzeżeniem. że:
1) umieszczane na karcie do głosowania wyrazy "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej";
2) dopuszcza się drukowanie karty do głosowania na papierze w kolorze białym, bez konieczności jego barwienia na kolor żółty po stronie zadrukowanej.
§  2.
1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Brailleʼ a w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzana jest w sposób określony w § 4 uchwały, o której mowa w § 1, z zastrzeżeniem, że umieszczane na nakładce do głosowania wyrazy "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" zastępuje się wyrazami "Nakładka na kartę do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej". Analogicznej zmiany na nakładce dokonuje się w tekście zapisanym alfabetem Brailleʼ a.
2. Dopuszcza się stosowanie nakładki na kartę do głosowania sporządzonej dla wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z opisem, o którym mowa w ust. 1, w niezmienionym brzmieniu.
§  3. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wzoru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼ a, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 125).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.