Monitor Polski

M.P.2020.256

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 28/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 37d § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Komisarz Wyborczy w ..........................

...................................................................

(adres)

INFORMACJA O WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce lub postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone, powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 24 maja 2020 r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie jak w dniu pierwszego głosowania.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku gdy wyborca nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może po dniu pierwszego głosownia zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej do dnia 14 maja 2020 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura), jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w dniu 15 maja 2020 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy (miasta).

wzór

Delegatura KBW w .......................................,

.........................................................................

(adres e-mail)

1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) (M.P. poz. 1275), która utraciła moc z dniem 31 stycznia 2018 r. na podstawie art. 5 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).