Wzór flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunki jej podnoszenia oraz sposób oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych, a także znaki rozpoznawcze używane na nich przez Straż Graniczną w nocy.

Monitor Polski

M.P.1992.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 grudnia 1991 r.
w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych, a także znaków rozpoznawczych używanych na nich przez Straż Graniczną w nocy. 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:
1.
Flagą Straży Granicznej jest płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1 : 1,8. Pośrodku długości białego pasa umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek wysokości godła do szerokości płata tkaniny wynosi 2 : 5. Płat tkaniny posiada zielone obramowanie, którego szerokość w stosunku do szerokości płata tkaniny wynosi 1 : 9.
2.
Wzór flagi Straży Granicznej określa załącznik nr 1.
1.
Flaga Straży Granicznej podniesiona na jednostce pływającej Straży Granicznej jest znakiem przynależności tej jednostki do formacji uprawnionej do ochrony granicy państwowej.
2.
Flagę Straży Granicznej noszą jednostki pływające w czasie wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
1.
Znakiem polskiej przynależności państwowej statków powietrznych Straży Granicznej, zwanym dalej "znakiem statków powietrznych", jest czteropolowa, biało-czerwona kokarda z białym obrzeżem, umieszczona w zielonym kwadratowym polu. Górne prawe i dolne lewe pola kokardy są białe z czerwonym skrajem, a pola górne lewe i dolne prawe są czerwone z białym skrajem.
2.
Wzór znaku statków powietrznych Straży Granicznej określa załącznik nr 2.
Dodatkowym znakiem rozpoznawczym przynależności jednostek pływających i statków powietrznych do Straży Granicznej, zwanym dalej "dodatkowym znakiem rozpoznawczym", jest skośny czerwony pas z żółtym obrzeżem.
1.
Jednostki pływające Straży Granicznej oznakowuje się:
1)
banderą, której wzór określają odrębne przepisy, podnoszoną na flagsztoku rufowym, a na jednostkach będących w drodze - na gaflu ostatniego masztu; jednostki pływające Straży Granicznej, które ze względów konstrukcyjnych nie mają flagsztoku rufowego, nie noszą bandery,
2)
flagą Straży Granicznej, podnoszoną na prawym noku rei, a w przypadku jej braku - na topie masztu,
3)
dodatkowym znakiem rozpoznawczym, umieszczonym na obu burtach jednostki pływającej w 1/3 długości, licząc od dziobu, pochylonym do przodu,
4) 2
napisem STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BORDER GUARD, umieszczonym po obu burtach jednostki pływającej; napisu tego nie umieszcza się na jednostkach pływających o długości kadłuba poniżej 5 m; napis POLISH BORDER GUARD umieszcza się pod napisem STRAŻ GRANICZNA RP,
5)
numerem burtowym, umieszczonym na burcie w części dziobowej przed dodatkowym znakiem rozpoznawczym i powtórzonym w części rufowej, o połowę niższym - o wysokości liter i cyfr proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej.
2.
Wzór oznakowania jednostek pływających Straży Granicznej określa załącznik nr 3.
Statki powietrzne Straży Granicznej oznakowuje się:
1)
znakiem statków powietrznych,
2)
dodatkowym znakiem rozpoznawczym,
3)
znakiem rejestracyjnym,
4) 3
napisem STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BORDER GUARD.
1.
Na samolotach Straży Granicznej umieszcza się:
1)
znak statków powietrznych - na dolnej i górnej powierzchni płatów nośnych oraz po obu stronach na stateczniku pionowym, a gdy są dwa - na ich zewnętrznych powierzchniach,
2)
znak rejestracyjny - na dolnej i górnej powierzchni płatów nośnych oraz na obu burtach kadłuba pomiędzy płatami a usterzeniem,
3)
dodatkowy znak rozpoznawczy - pochylony do przodu, opasujący kadłub, umieszczony tak, aby był dobrze widoczny,
4) 4
napis STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BORDER GUARD - na obu burtach kadłuba, w miejscu dobrze widocznym.
2.
Jeżeli samolot ma więcej niż jeden płat, znak statków powietrznych oraz dodatkowy znak rozpoznawczy umieszcza się na dolnej powierzchni płata dolnego i górnej powierzchni płata górnego.
3.
Wzór oznakowania samolotów Straży Granicznej określają załączniki nr 4 i 5.
1.
Na śmigłowcach Straży Granicznej umieszcza się:
1)
znak statków powietrznych - na kadłubie na dolnej powierzchni i na obu burtach w końcowej jego części;
2)
dodatkowy znak rozpoznawczy - pochylony do przodu, opasujący cały kadłub w części środkowej, oraz pochylony do przodu, opasujący belkę ogonową;
3)
znak rejestracyjny - na belce ogonowej;
4) 5
napis STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BOREDER GUARD - na obu burtach kadłuba w miejscach dobrze widocznych.
2.
Wzór oznakowania śmigłowców Straży Granicznej określają załączniki nr 6, 7 i 8.
1.
Numer burtowy jednostek pływających Straży Granicznej składa się z grupy dwóch liter "SG" oraz grupy trzech cyfr. Obie grupy rozdziela się poziomą kreską.
2.
Znak rejestracyjny statków powietrznych Straży Granicznej składa się z grupy dwóch liter "SG" oraz grupy trzech cyfr. Obie grupy rozdziela się poziomą kreską.
 
1.
Na jednostkach pływających Straży Granicznej w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, w czasie wykonywania zadań służbowych, niezależnie od świateł przewidzianych w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zdarzeniom na morzu, Straż Graniczna pokazuje widoczne dookoła widnokręgu dwa zielone światła umieszczone na maszcie, pionowo jedno nad drugim, w odległości nie mniejszej niż 1 m. Dolne światło powinno być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 0,5 m nad światłem masztowym.
2.
Na jednostkach pływających Straży Granicznej, na których ze względów konstrukcyjnych nie mogą być spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, Straż Graniczna używa jednego pulsującego światła zielonego, świecącego dookoła widnokręgu.
Na statkach powietrznych Straży Granicznej w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności w czasie wykonywania zadań służbowych, niezależnie od świateł przewidzianych innymi przepisami, Straż Graniczna używa jednego pulsującego światła niebieskiego, świecącego dookoła widnokręgu, umieszczonego w miejscu, skąd będzie najlepiej widoczne.
Komendant Główny Straży Granicznej nada jednostkom pływającym Straży Granicznej numery burtowe, a statkom powietrznym Straży Granicznej - znaki rejestracyjne.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki do zarządzenia zawiera oddzielna wkładka)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FLAGI STRAŻY GRANICZNEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZNAKU POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  8 WZÓR OZNAKOWANIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z góry)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  9 WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  10 WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z góry)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z dołu)

(pominięty)

1 Tytuł zarządzenia zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1996 r. (M.P.96.42.417) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 1996 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
3 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
4 § 7 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
5 § 8 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
6 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1996 r. (M.P.96.42.417) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 1996 r.
7 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1996 r. (M.P.96.42.417) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 1996 r.
8 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
9 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
10 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.