Monitor Polski

M.P.1992.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 grudnia 1991 r.
w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych, a także znaków rozpoznawczych używanych na nich przez Straż Graniczną w nocy. 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Flagą Straży Granicznej jest płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1 : 1,8. Pośrodku długości białego pasa umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek wysokości godła do szerokości płata tkaniny wynosi 2 : 5. Płat tkaniny posiada zielone obramowanie, którego szerokość w stosunku do szerokości płata tkaniny wynosi 1 : 9.
2. Wzór flagi Straży Granicznej określa załącznik nr 1.
§  2.
1. Flaga Straży Granicznej podniesiona na jednostce pływającej Straży Granicznej jest znakiem przynależności tej jednostki do formacji uprawnionej do ochrony granicy państwowej.
2. Flagę Straży Granicznej noszą jednostki pływające w czasie wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
§  3.
1. Znakiem polskiej przynależności państwowej statków powietrznych Straży Granicznej, zwanym dalej "znakiem statków powietrznych", jest czteropolowa, biało-czerwona kokarda z białym obrzeżem, umieszczona w zielonym kwadratowym polu. Górne prawe i dolne lewe pola kokardy są białe z czerwonym skrajem, a pola górne lewe i dolne prawe są czerwone z białym skrajem.
2. Wzór znaku statków powietrznych Straży Granicznej określa załącznik nr 2.
§  4. Dodatkowym znakiem rozpoznawczym przynależności jednostek pływających i statków powietrznych do Straży Granicznej, zwanym dalej "dodatkowym znakiem rozpoznawczym", jest skośny czerwony pas z żółtym obrzeżem.
§  5.
1. Jednostki pływające Straży Granicznej oznakowuje się:
1) banderą, której wzór określają odrębne przepisy, podnoszoną na flagsztoku rufowym, a na jednostkach będących w drodze - na gaflu ostatniego masztu; jednostki pływające Straży Granicznej, które ze względów konstrukcyjnych nie mają flagsztoku rufowego, nie noszą bandery,
2) flagą Straży Granicznej, podnoszoną na prawym noku rei, a w przypadku jej braku - na topie masztu,
3) dodatkowym znakiem rozpoznawczym, umieszczonym na obu burtach jednostki pływającej w 1/3 długości, licząc od dziobu, pochylonym do przodu,
4) 2 napisem STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BORDER GUARD, umieszczonym po obu burtach jednostki pływającej; napisu tego nie umieszcza się na jednostkach pływających o długości kadłuba poniżej 5 m; napis POLISH BORDER GUARD umieszcza się pod napisem STRAŻ GRANICZNA RP,
5) numerem burtowym, umieszczonym na burcie w części dziobowej przed dodatkowym znakiem rozpoznawczym i powtórzonym w części rufowej, o połowę niższym - o wysokości liter i cyfr proporcjonalnej do wielkości jednostki pływającej.
2. Wzór oznakowania jednostek pływających Straży Granicznej określa załącznik nr 3.
§  6. Statki powietrzne Straży Granicznej oznakowuje się:
1) znakiem statków powietrznych,
2) dodatkowym znakiem rozpoznawczym,
3) znakiem rejestracyjnym,
4) 3 napisem STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BORDER GUARD.
§  7.
1. Na samolotach Straży Granicznej umieszcza się:
1) znak statków powietrznych - na dolnej i górnej powierzchni płatów nośnych oraz po obu stronach na stateczniku pionowym, a gdy są dwa - na ich zewnętrznych powierzchniach,
2) znak rejestracyjny - na dolnej i górnej powierzchni płatów nośnych oraz na obu burtach kadłuba pomiędzy płatami a usterzeniem,
3) dodatkowy znak rozpoznawczy - pochylony do przodu, opasujący kadłub, umieszczony tak, aby był dobrze widoczny,
4) 4 napis STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BORDER GUARD - na obu burtach kadłuba, w miejscu dobrze widocznym.
2. Jeżeli samolot ma więcej niż jeden płat, znak statków powietrznych oraz dodatkowy znak rozpoznawczy umieszcza się na dolnej powierzchni płata dolnego i górnej powierzchni płata górnego.
3. Wzór oznakowania samolotów Straży Granicznej określają załączniki nr 4 i 5.
§  8.
1. Na śmigłowcach Straży Granicznej umieszcza się:
1) znak statków powietrznych - na kadłubie na dolnej powierzchni i na obu burtach w końcowej jego części;
2) dodatkowy znak rozpoznawczy - pochylony do przodu, opasujący cały kadłub w części środkowej, oraz pochylony do przodu, opasujący belkę ogonową;
3) znak rejestracyjny - na belce ogonowej;
4) 5 napis STRAŻ GRANICZNA RP - POLISH BOREDER GUARD - na obu burtach kadłuba w miejscach dobrze widocznych.
2. Wzór oznakowania śmigłowców Straży Granicznej określają załączniki nr 6, 7 i 8.
§  9.
1. Numer burtowy jednostek pływających Straży Granicznej składa się z grupy dwóch liter "SG" oraz grupy trzech cyfr. Obie grupy rozdziela się poziomą kreską.
2. Znak rejestracyjny statków powietrznych Straży Granicznej składa się z grupy dwóch liter "SG" oraz grupy trzech cyfr. Obie grupy rozdziela się poziomą kreską.
§  10. 6  
1. Na jednostkach pływających Straży Granicznej w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, w czasie wykonywania zadań służbowych, niezależnie od świateł przewidzianych w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zdarzeniom na morzu, Straż Graniczna pokazuje widoczne dookoła widnokręgu dwa zielone światła umieszczone na maszcie, pionowo jedno nad drugim, w odległości nie mniejszej niż 1 m. Dolne światło powinno być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 0,5 m nad światłem masztowym.
2. Na jednostkach pływających Straży Granicznej, na których ze względów konstrukcyjnych nie mogą być spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, Straż Graniczna używa jednego pulsującego światła zielonego, świecącego dookoła widnokręgu.
§  11. 7 Na statkach powietrznych Straży Granicznej w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności w czasie wykonywania zadań służbowych, niezależnie od świateł przewidzianych innymi przepisami, Straż Graniczna używa jednego pulsującego światła niebieskiego, świecącego dookoła widnokręgu, umieszczonego w miejscu, skąd będzie najlepiej widoczne.
§  12. Komendant Główny Straży Granicznej nada jednostkom pływającym Straży Granicznej numery burtowe, a statkom powietrznym Straży Granicznej - znaki rejestracyjne.
§  13. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki do zarządzenia zawiera oddzielna wkładka)

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FLAGI STRAŻY GRANICZNEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZNAKU POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  8 WZÓR OZNAKOWANIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z góry)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  9 WZÓR OZNAKOWANIA SAMOLOTU STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  10 WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z boku)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z góry)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR OZNAKOWANIA ŚMIGŁOWCA STRAŻY GRANICZNEJ

(widok z dołu)

(pominięty)

1 Tytuł zarządzenia zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1996 r. (M.P.96.42.417) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 1996 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
3 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
4 § 7 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
5 § 8 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
6 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1996 r. (M.P.96.42.417) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 1996 r.
7 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 26 czerwca 1996 r. (M.P.96.42.417) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lipca 1996 r.
8 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
9 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.
10 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 lipca 1995 r. (M.P.95.36.436) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 1995 r.