Monitor Polski

M.P.1984.15.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 28 maja 1984 r.
w sprawie wzoru dyplomu specjalizacji zawodowej inżynierów.

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 131) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór dyplomu specjalizacji zawodowej inżynierów, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

DYPLOM