Wzmożenie kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn.

Monitor Polski

M.P.1962.59.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 6 lipca 1962 r.
w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn.

Na podstawie § 7 uchwały Rady Ministrów nr 189 z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie dotyczy inwestorów nadzorowanych przez Ministrów:
1)
Przemysłu Ciężkiego,
2)
Przemysłu Chemicznego,
3)
Górnictwa i Energetyki,
4)
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
5)
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
6)
Przemysłu Lekkiego,
7)
Przemysłu Spożywczego i Skupu,
8)
Łączności,
9)
Komunikacji,
10)
Żeglugi.
Przez użyte w zarządzeniu określenia:
1)
"maszyny" - należy rozumieć maszyny, urządzenia i środki transportu zarówno indywidualne, jak i stanowiące wyposażenie kompletnych obiektów,
2)
"banki" - należy rozumieć właściwe banki finansujące inwestycje.
1.
Opiniowaniu przez banki podlegają wnioski o zakup za granicą maszyn dla celów inwestycyjnych, o wartości planowanej jednej maszyny przekraczającej 200 tys. złotych dewizowych, składane przedsiębiorstwom handlu zagranicznego od dnia wejścia w życie uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249), zwanej dalej "uchwałą". Nie podlegają opiniowaniu przez banki zakupy za granicą maszyn i urządzeń zamawianych centralnie.
2.
Inwestor zamawiający składa we właściwym oddziale banku wniosek z dokumentami uzasadniającymi potrzebę zakupu i żądany termin dostawy. W razie składania zamówień na podstawie specyfikacji zawartych w zatwierdzonych założeniach inwestycji, banki są uprawnione do żądania od inwestora oświadczenia, potwierdzonego przez jego jednostkę nadrzędną, określającego rok, w którym inwestycja będzie wprowadzona do planu inwestycyjnego, oraz rok i kwartał, w którym zamawiane maszyny będą przekazane do montażu. W razie zamawiania maszyn nie wymagających dokumentacji projektowo-kosztorysowej (np. wymiana maszyn) banki wydają opinię na podstawie krótkiego uzasadnienia inwestora.
3.
Bank opiniując wniosek o zakup bada:
1)
czy inwestor posiada dla danej inwestycji dokumentację uzasadniającą potrzebę zamówienia maszyn objętych wnioskiem,
2)
czy żądane w zamówieniu terminy dostaw są zharmonizowane z terminami, w których - zgodnie z harmonogramami realizacji inwestycji - inwestor będzie miał warunki do zamontowania i uruchomienia maszyny zgodnie z przeznaczeniem.
4.
Bank przesyła zaopiniowany wniosek w terminie do 14 dni inwestorowi do wykorzystania przy zasięgnięciu opinii właściwej komisji branżowej kwalifikującej zamówienia do realizacji za granicą (§ 5 uchwały) i przy składaniu zamówienia w centrali handlu zagranicznego.
Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego mogą realizować zamówienia na zakup za granicą maszyn dla celów inwestycyjnych tylko po uprzednim przedłożeniu przez inwestora zamawiającego opinii banku oraz - w obowiązującym zakresie - opinii właściwej komisji branżowej zawierającej omówienie stanowiska właściwego banku (§ 8 uchwały), jeżeli opinia banku jest wymagana.
1.
W związku z wprowadzeniem obowiązku przestrzegania normatywów czasowych przekazywania dostarczonych maszyn do montażu i eksploatacji, inwestorzy zakupujący maszyny objęte tymi normatywami zobowiązani są do prowadzenia ewidencji uwzględniającej terminy otrzymania maszyn oraz terminy przekazywania maszyn do montażu i eksploatacji.
2.
Zobowiązuje się inwestorów do prowadzenia ewidencji narastających odsetek za zwłokę, o których mowa w §§ 11 i 12 uchwały, i przekazywania ich w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału na rachunek budżetu Państwa w oddziale banku finansującego inwestycje.
3.
Banki uprawnione są do kontrolowania prawidłowości prowadzonych ewidencji oraz naliczenia odsetek za zwłokę.
4.
Sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala załącznik do zarządzenia.
1.
Podwojenia odsetek za zwłokę, o którym mowa w § 12 ust. 1 uchwały, banki finansujące inwestycje dokonują przez obciążenie rachunku inwestycyjnego lub rozliczeniowego inwestora. Jeżeli rachunek rozliczeniowy inwestora nie jest prowadzony przez bank finansujący inwestycje bank prowadzący rachunek rozliczeniowy inwestora zobowiązany jest dokonać obciążenia tego rachunku zgodnie z notą wystawioną przez bank finansujący inwestycje.
2.
W razie nieodprowadzenia przez inwestorów odsetek za zwłokę w obowiązujących terminach, banki finansujące inwestycje są uprawnione do przymusowego ich ściągania w trybie ustalonym w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Karta ewidencji