Monitor Polski

M.P.1952.A-54.799

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1952 r.

UCHWAŁA NR 474
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 4 czerwca 1952 r.
w sprawie wzmożenia dostaw szmat i innych odpadków włókienniczych.

W celu rozszerzenia źródeł surowcowych dla przemysłów włókienniczego i papierniczego oraz dla wykonania planów skupu szmat i odpadków włókienniczych Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi, gromadzeniu i zaofiarowaniu do skupu placówkom Centrali Odpadków Użytkowych (COU) podlegają zużyte i nie nadające się do dalszego użytkowania wyroby, wykonane z włókna pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i włókien sztucznych, a w szczególności:
1) odzież ochronna i robocza oraz umundurowanie z tkanin wełnianych i półwełnianych;
2) odzież ochronna i robocza oraz umundurowanie z tkanin bawełnianych i z włókien sztucznych;
3) artykuły bieliźniane i inne wyroby włókiennicze nie wymienione w pkt 1 i 2.
2. Zaofiarowaniu do skupu podlegają również odpadki tkanin i wyrobów włókienniczych, powstające przy produkcji bądź przerobie w zakładach pracy, a nie mające dalszego zastosowania produkcyjnego w tych zakładach.
§  2. Obowiązek określony w § 1 dotyczy w szczególności urzędów, przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej oraz szpitali, hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, internatów, żłobków, domów starców itp. instytucji.
§  3.
1. Odpadki określone w § 1 ust. 1 powinny być zaofiarowane do skupu przynajmniej w następujących ilościach w stosunku do wagi zakupionych artykułów dla danego zakładu:
1) odzież ochronna i robocza oraz umundurowanie z tkanin wełnianych i półwełnianych - w ilości 40%;
2) odzież ochronna i robocza oraz umundurowanie z tkanin bawełnianych, lnianych i włókien sztucznych - w ilości 50%;
3) artykuły bieliźniane i inne wyroby włókiennicze, nie wymienione w pkt 1 i 2 - w ilości 40%.
2. Podstawą obliczenia ilości, o których mowa w ust. 1, jest ta część artykułów, która pozostaje w użytkowaniu zakładu, a nie została oddana na własność pracownikom.
§  4.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi):
1) przeprowadzać będą kontrolę przebiegu i realizacji planów zbiórki przez wydziały branżowe i organy inspekcji prezydiów rad narodowych;
2) wyznaczą pracownika odpowiedzialnego za właściwą gospodarkę odpadkami, o których mowa w § 1. 2. Prezydia powiatowych, miejskich (miast stanowiących powiaty) i dzielnicowych rad narodowych:
1) przeanalizują i zatwierdzą opracowane przez państwowe zbiornice wojewódzkie COU projekty organizacji zbiórki w domach mieszkalnych za pośrednictwem komitetów blokowych, planując jako wskaźnik 0,05 kilograma miesięcznie na jednego mieszkańca jako podstawę do obliczania wyników zbiórki w ramach ewentualnego współzawodnictwa;
2) zorganizują zbiórkę szmat na wysypiskach miejskich;
3) wyznaczą pracownika odpowiedzialnego za sprawy związane ze zbiórką odpadków, o których mowa w § 1.
§  5.
1. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych:
1) ustalą w podległych jednostkach organizacyjnych okresy kolejnych przeglądów, z tym że w terminie 15 dni od daty kolejnego przeglądu odpadków, o których mowa w § 1, będą one przekazane placówkom COU;
2) zarządzą zaprowadzenie przez podległe jednostki ewidencji otrzymanych artykułów po dniu 1 stycznia 1952 r. oraz odpadków przekazanych placówkom skupu.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna być założona w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie wydanych w tej sprawie zarządzeń. W ewidencji tej poszczególne ilości powinny być uwidocznione po stronie przychodu w sztukach i kilogramach, po stronie rozchodu - w kilogramach. Otrzymane po dniu 1 stycznia 1952 r. ilości powinny być przeliczone na kilogramy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.
3. W ewidencji tej należy wpisać po stronie przychodu ilości zakupionych artykułów, według komisyjnego oszacowania wagi oraz po stronie rozchodu - przekazanych w tym okresie placówkom skupu ilości odpadków określonych:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymanych w latach 1949-1951;
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymanych w roku 1951.
§  6.
1. Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła zapewni właściwe opracowanie planów zbiórki w spółdzielniach zbieraczy podległych Związkowi Spółdzielni Pracy oraz ustali specjalny system kontroli wykonywania planów zbiórki.
2. Prezes Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" zarządzi kontrolę opracowania i wykonania planów zbiórki w nadzorowanych przezeń powiatowych związkach gminnych spółdzielni i gminnych spółdzielniach.
§  7.
1. Minister Przemysłu Lekkiego wyda w terminie 15 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały instrukcję o warunkach technicznych obowiązujących przy odbiorze odpadków, o których mowa w § 1.
2. Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) ustali w terminie 15 dni od daty wejścia w życie uchwały nowy cennik dla odpadków, o których mowa w § 1.
3. Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Lekkiego ustali w terminie 20 dni od daty wejścia w życie uchwały zasady wymiany artykułów przemysłowych, a w szczególności przemysłu ceramicznego, metalowego i włókienniczego, przy skupie od osób fizycznych odpadków, o których mowa w § 1 ust. 1.
4. Minister Przemysłu Lekkiego poleci COU wprowadzić akcję wymienną, mającą na celu intensyfikację skupu od osób fizycznych odpadków, o których mowa w § 1 ust. 1.
5. Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Transportu Drogowego i Lotniczego, przy współudziale prezydiów wojewódzkich rad narodowych, zapewni środki transportowe dla sprawnego przekazywania odpadków określonych w § 1.
§  8.
1. Minister Finansów na wniosek Ministra Przemysłu Lekkiego zapewni środki finansowe na uruchomienie przez COU punktów skupu, sortowni i magazynów dla odpadków określonych w § 1.
2. Ministrowie Przemysłu Lekkiego oraz Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów, przy współudziale prezydiów wojewódzkich rad narodowych zapewnią dostateczną ilość lokali (pomieszczeń sklepowych z niezbędnymi magazynami, sortowniami itp.) na cele określone w ust. 1. Ilość lokali przydzielonych w roku 1952 powinna wynieść:

dla: m. st. Warszawy 20,

Łodzi 15,

Białegostoku 2,

Bydgoszczy 4,

Gdańska 12,

Katowic 10,

Kielc 2,

Koszalina 2,

Krakowa 6,

Lublina 4,

Opola 3,

Poznania 10,

Rzeszowa 3,

Szczecina 6,

Wrocławia 10,

Zielonej Góry 10.

3. Minister Finansów za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na wniosek Ministra Przemysłu Lekkiego ustali system finansowy punktów, o których mowa w ust. 1.
4. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Etatów oraz Ministrem Finansów, na wniosek Ministra Przemysłu Lekkiego, zatwierdzi potrzebną ilość etatów i fundusz płac do obsłużenia nowopowstałych punktów, o których mowa w ust. 1.
§  9.
1. Prezes Rady Ministrów poleci prowadzenie za pośrednictwem radia, prasy i filmu odpowiedniej akcji propagującej zbiórkę odpadków, o których mowa w § 1.
2. Minister Oświaty oraz Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego wydadzą zarządzenia o prowadzeniu w podległych im szkołach odpowiedniej akcji propagującej zbiórkę odpadków.
§  10. Centrala Odpadków Użytkowych upoważniona jest do przeprowadzenia kontroli wykonania postanowień niniejszej uchwały przez jednostki, o których mowa w § 2. Jednostki te obowiązane są udostępnić upoważnionym przedstawicielom COU odpowiednie materiały i udzielać potrzebnych informacji.
§  11. Zaofiarowanie do skupu odpadków, o których mowa w § 1, przez jednostki podległe Ministrom Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego następuje według planów ustalonych przez tych ministrów.
§  12. Prezes Rady Ministrów ustali sposób realizacji uchwały przez jednostki Powszechnej Organizacji "Służba Polsce".
§  13. Przewidziane w § 7 ust. 3, 4 i 5 oraz w § 8 obowiązki Ministra Przemysłu Lekkiego przejdą na Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej po przekazaniu temu urzędowi Centrali Odpadków Użytkowych.
§  14. O ujawnionych przypadkach niestosowania się do obowiązujących przepisów o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi należy zawiadamiać władze powołane do ścigania przestępstw lub do orzekania o karze.
§  15. Wykonanie uchwały porucza się właściwym ministrom.
§  16. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z WYKAZANIEM WAG PRZECIĘTNYCH I KOMPLETU (1 SZTUKI)

Lp.Nazwa wytworuWaga w kg
Odzież specjalna
1.bluza drelichowa bawełniana0,45
2.spodnie drelichowe bawełniane0,60
3.bluza drelichowa lniana1,08
4.spodnie drelichowe lniane1,12
5.bluza płócienna biała0,62
6.spodnie płócienne białe0,64
7.spodnie z szelkami drelichowe bawełniane męskie0,53
8.spodnie z szelkami drelichowe bawełniane damskie0,52
9.kombinezon drelichowy bawełniany męski0,94
10.kombinezon drelichowy bawełniany damski0,93
11.kombinezon drelichowy bawełniany dla monterów0,95
12.płaszcz drelichowy bawełniany męski0,86
13.płaszcz drelichowy bawełniany damski0,84
14.płaszcz płócienny biały męski0,50
15.płaszcz płócienny biały damski0,50
16.płaszcz lekarski0,38
17.płaszcz ochronny satynowy damski0,35
18.fartuch front, drelichowy bawełniany0,23
19.fartuch front, płócienny biały0,18
20.fartuch gospodarski0,27
21.fartuch lniany0,42
22.bluza szybowa i spodnie4,76
23.bluza i spodnie kwasoodporne2,02
24.bluza watowana1,80
25.spodnie watowane1,50
26.kombinezon przeciwpyłowy1,33
27.kombinezon kwasoodporny1,09
28.kurtka przeciwdeszczowa1,12
29.płaszcz przeciwdeszczowy1,24
30.fartuch impregnowany0,77
31.fartuch brezentowy2,02
32.koszula ochronna flanelowa0,40
33.koszula drelichowa0,46
34.kalesony ochronne flanelowe0,60
35.kalesony bawełniane0,28
36.spódniczka damska drelichowa0,25
37.ubranie rybackie2,64
Odzież służbowa
38.bluza sukienna1,50
39.spodnie sukienne długie0,71
40.spodnie sukienne krótkie do butów0,65
41.płaszcz sukienny2,50
42.bluza drelichowa dla straży pożarnej oraz spodnie długie spięte u dołu mankietami1,04
43.spodnie drelichowe krótkie0,19
44.bluza brezentowa i spodnie długie dla straży pożarnej1,13
45.prześcieradło0,43
46.powłoczka na koc0,53
47.powłoczka na poduszkę0,26
48.podpinka0,54
49.ręcznik lniany0,38
50.ręcznik frotte0,24
51.ręcznik bawełniany0,12
52.obrus0,54
53.kaftanik niemowlęcy0,10
54.płaszcz operacyjny0,70