Wyznaczenie ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu... - M.P.2020.1112 - OpenLEX

Wyznaczenie ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Monitor Polski

M.P.2020.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 229
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Na podstawie art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
Ministrowi właściwemu do spraw pracy, zwanemu dalej "Ministrem Wyznaczonym", przekazuje się do załatwienia sprawę przeprowadzenia na etapie rządowym prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17), zwanej dalej "dyrektywą 2019/1937".
Realizacja przekazanej sprawy, o której mowa w § 1, obejmuje dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem procesu legislacyjnego, do których podjęcia właściwy jest organ wnioskujący w rozumieniu § 20 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192), w szczególności:
1)
dokonanie oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych regulacji;
2)
opracowanie projektu ustawy;
3)
prowadzenie procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu ustawy;
4)
wnoszenie projektu ustawy do rozpatrzenia przez komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw, Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą oraz Radę Ministrów.
Organy administracji rządowej współdziałają z Ministrem Wyznaczonym przy realizacji przekazanej sprawy, o której mowa w § 1, w tym udzielają na jego wniosek wsparcia merytorycznego oraz opracowują projekty przepisów niezbędnych do implementacji dyrektywy 2019/1937 - w zakresie ich właściwości.
Minister Wyznaczony informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji przekazanej mu sprawy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.