Monitor Polski

M.P.2017.682

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 95
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępującego i uchylającego decyzję Rady 2005/681/WSiSW (Dz. Urz. UE L 319 z 04.12.2015, str. 1) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Na Jednostkę Krajową CEPOL-u wyznacza się Komendę Główną Policji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.