Wyznaczenie jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.

Monitor Polski

M.P.1989.3.30

Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA RYNKU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 26 stycznia 1989 r.
w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990 (Monitor Polski Nr 37, poz. 342) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie materiałami, paliwami i środkami transportu, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych (Monitor Polski Nr 10, poz. 88).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ JEDNOSTEK OBOWIĄZKOWO POŚREDNICZĄCYCH W OBROCIE MATERIAŁAMI, PALIWAMI I ŚRODKAMI TRANSPORTU, OBJĘTYMI OBOWIĄZKOWYM POŚREDNICTWEM W OBROCIE

Lp.Nazwa jednostki obowiązkowo pośredniczącej w obrocieNazwa materiałów, paliw i środków transportu oraz symbol według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)
123
1Centrala Zbytu Węgla "Węglokoks" w KatowicachWęgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego

SWW: 011, 012, 0137

2Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w KatowicachKoks i półkoks

SWW: 0211

3Centrala Produktów Naftowych "CPN" w WarszawiePaliwa do silników i oleje opałowe

SWW: 0242–2, 0242–3

4Biuro Obrotu Towarowego Spółki Handlowo-Usługowej z o.o. "PapierPapier

SWW: 1814

5Przedsiębiorstwo Techniczno–Handlowe Motoryzacji "Polmozbyt" w WarszawieSamochody osobowe

SWW: 1021, 1022

Autobusy

SWW: 1023 (bez 1023–6,–9)

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1989 r. (M.P.89.20.142) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 czerwca 1989 r.