§ 5. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów. - M.P.1962.86.408 - OpenLEX

§ 5. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów.

Monitor Polski

M.P.1962.86.408

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1962 r.
§  5.
Decyzje ustalające lokalizację szczegółową inwestycji na działkach przekraczających górną granicę normatywu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, wydane przed wejściem w życie tego normatywu, pozostają w mocy, jeżeli:
1)
wielkość działki odpowiada ustaleniom szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w dniu wejścia w życie normatywu,
2)
przekroczenie normatywu wynika z przyczyn określonych w § 4 ust. 1,
3)
na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed wejściem w życie normatywu, została rozpoczęta budowa zgodnie z przepisami prawa budowlanego.