§ 4. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów. - M.P.1962.86.408 - OpenLEX

§ 4. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów.

Monitor Polski

M.P.1962.86.408

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1962 r.
§  4.
1.
Odstępstwa od ustalonych w normatywie wielkości działek dopuszczalne są w stosunku do poszczególnych działek, gdy ścisłe zastosowanie normatywu jest niecelowe ze względów technicznych lub gospodarczych, a mianowicie w odniesieniu do:
1)
terenów o szczególnych warunkach fizjograficznych,
2)
terenów, na których nowe budownictwo niskie będzie uzupełnieniem istniejącej już zabudowy,
3)
działek budowlanych utworzonych na podstawie dokonanych już podziałów geodezyjnych, jeżeli działki te odpowiadają wymaganiom "Normatywu urbanistycznego dla niskiego budownictwa mieszkaniowego", stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 28 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 453),
4)
terenów, dla których przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia został opracowany i uzgodniony projekt szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, odpowiadający przepisom "Normatywu urbanistycznego dla niskiego budownictwa mieszkaniowego", o którym mowa w pkt 3.
2.
O odstępstwach, o których mowa w ust. 1, decyduje:
1)
prezydium rady narodowej, właściwe do zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzając plan, którego projekt zawiera propozycje odstępstw,
2)
kierownik wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury, właściwy w sprawach lokalizacji szczegółowej, wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji szczegółowej, o ile decyzja dotyczy terenu nie objętego szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego.