Monitor Polski

M.P.2018.371

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) ogłasza się, że:
§  1.  Wytyczne (MR/2014-2020/21(01)) w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostaną zamieszczone na strunie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://wwwmiir.gov.pl w zakładce Czym się zajmujemy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz http://wwwfunduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).