Monitor Polski

M.P.1952.A-96.1472

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1952 r.
§  2.
1. Wytyczne, o których mowa w § 1, mają na celu ułatwienie naczelnym organom administracji państwowej wykonania zadań przewidzianych w § 86 ust. 4 przepisów o rachunkowości budżetowej, wprowadzonych zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-101, poz. 1477).
2. Zgodnie z § 86 ust. 3 i 4 przepisów o rachunkowości budżetowej tryb analizy bilansów i sprawozdań oraz tryb przedsiębrania środków zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych analiz jest ustalany przez naczelne organy administracji państwowej.