Monitor Polski

M.P.1952.A-96.1472

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1952 r.
§  1.
1. Instrukcja niniejsza podaje wytyczne w zakresie analizy bilansów i sprawozdań jednostek budżetowych objętych budżetem centralnym i budżetami terenowymi.
2. Wytyczne stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.