Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu. - M.P.1969.52.412 - OpenLEX

Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu.

Monitor Polski

M.P.1969.52.412

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 grudnia 1969 r.
Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu.

Na podstawie art. 11 § 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434) zarządza się, co następuje:
Kredyty budżetowe przeznaczone na zwalczanie alkoholizmu, stosownie do art. 11 § 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434), należy zużytkowywać na:
1)
prowadzenie działalności uświadamiająco-propagandowej wśród ogółu ludności lub w określonych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk: młodzieży i zakładów pracy,
2)
badania środowiskowe w zakresie zwalczania alkoholizmu,
3)
budowę, adaptację, wyposażenie i uruchomienie placówek lecznictwa przeciwalkoholowego, a w szczególności zakładów zamkniętych dla nałogowych alkoholików,
4)
budowę, adaptację, wyposażenie i uruchamianie izb wytrzeźwień,
5)
zapobieganie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności na budowę i adaptację właściwych zakładów oraz na organizowanie innych form oddziaływania wychowawczego,
6)
pomoc społeczną dla rodzin alkoholików w formie świadczeń pieniężnych lub w naturze.
1.
Zadania dotyczące zwalczania alkoholizmu o zasięgu przekraczającym obszar powiatu, takie jak budowa, adaptacja, wyposażenie i uruchamianie zakładów lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików oraz budowa zakładów prowadzących działalność w zakresie zapobiegania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, a także działalność uświadamiająco-propagandowa i badania środowiskowe powinny być realizowane w ramach kredytów budżetowych wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw). Pozostałe zadania powinny być realizowane w ramach kredytów budżetowych powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty, dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.
2.
Zadania o zasięgu przekraczającym obszar powiatu (ust. 1) powinny być realizowane z kredytów, które stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o dochodach rad narodowych (Dz. U. Nr 44, poz. 214) wojewódzka rada narodowa (rada narodowa miasta wyłączonego z województwa) ustaliła jako udział własny we wpływach z dopłat do cen napojów alkoholowych.
Właściwy organ prezydium rady narodowej może przekazywać środki pieniężne do rozliczenia na cele określone w § 1 pkt 5 i 6 Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej i Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, współdziałającym w tym zakresie ze Społecznym Komitetem Przeciwalkoholowym, a na cele określone w § 1 pkt 1, 2 i 6 - właściwemu terenowo oddziałowi wojewódzkiemu lub powiatowemu Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz Towarzystwu Trzeźwości Transportowców współdziałającym w tym zakresie ze Społecznym Komitetem Przeciwalkoholowym.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1963 r. - Wytyczne w sprawie zużytkowania środków budżetowych przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu w związku z pobieraniem dopłat do cen napojów alkoholowych (Monitor Polski Nr 72, poz. 360).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.