Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  2.
1. Na obszarach wymienionych w § 6 ust. 2 uchwały obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów państwowych, wydzierżawionych innym osobom prawnym niż wymienione w § 1, powinny być stosowane w granicach do 50% ramowych stawek wymienionych we właściwych tabelach stawek czynszowych załączonych do uchwały w zależności od znaczenia gospodarczego i społecznego działalności tych osób dla ogólnej aktywizacji i zaspokajania potrzeb ludności danego terenu.
2. Wprowadzenie obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenu w stosunku do osób fizycznych (na obszarach i w granicach określonych w ust. 1) powinno objąć:
1) żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, żołnierzy wchodzących w skład Odrodzonego Wojska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., uczestników kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierzy polskich formacji przy armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r., żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posiadających obywatelstwo polskie, uczestników walk partyzanckich z Niemcami oraz ich sprzymierzeńcami, o ile nie występowali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, członków partyzantek radzieckich i jugosłowiańskich posiadających obywatelstwo polskie, inwalidów wojennych i wojskowych, rencistów, a także więźniów politycznych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz wdowy i sieroty po wymienionych żołnierzach, uczestnikach walk partyzanckich i więźniach politycznych,
2) inne osoby fizyczne, jeżeli obniżka czynszu za dzierżawę terenów państwowych uzasadniona jest warunkami materialnymi dzierżawcy.