Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.
§  1.
1. Obniżkę stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe oddawane w dzierżawę jednostkom państwowym i organizacjom społecznym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) należy stosować:
1) za tereny wydzierżawione pod uprawy sadownicze, warzywnicze i drobne uprawy kwiatów w wysokości 50% ramowych stawek wymienionych w tabeli stawek czynszowych, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski z 1963 r. Nr 4, poz. 14), zwanej dalej "uchwałą",
2) za tereny wydzierżawione na inne cele niż wymienione w pkt 1, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, w wysokości nie przekraczającej 50%, a w razie wydzierżawienia terenu organizacjom politycznym lub związkom zawodowym - 80% ramowych stawek wymienionych we właściwych tabelach stawek czynszowych załączonych do uchwały.
2. Za tereny wymienione w ust. 1, z wyłączeniem działek przydomowych, oddawane w dzierżawę spółdzielniom mieszkaniowym (lokatorskim) na cele ogrodnicze, związane z utrzymaniem zieleni osiedlowej, należy stosować obniżki czynszu w wysokości 50% ramowych stawek wymienionych w tabeli stawek czynszowych stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.