Wytyczne stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1964.19.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 14 marca 1964 r.
w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) oraz § 6 ust. 6 uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski z 1963 r. Nr 4, poz. 14) zarządza się, co następuje:
1.
Obniżkę stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe oddawane w dzierżawę jednostkom państwowym i organizacjom społecznym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) należy stosować:
1)
za tereny wydzierżawione pod uprawy sadownicze, warzywnicze i drobne uprawy kwiatów w wysokości 50% ramowych stawek wymienionych w tabeli stawek czynszowych, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach (Monitor Polski z 1963 r. Nr 4, poz. 14), zwanej dalej "uchwałą",
2)
za tereny wydzierżawione na inne cele niż wymienione w pkt 1, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, w wysokości nie przekraczającej 50%, a w razie wydzierżawienia terenu organizacjom politycznym lub związkom zawodowym - 80% ramowych stawek wymienionych we właściwych tabelach stawek czynszowych załączonych do uchwały.
2.
Za tereny wymienione w ust. 1, z wyłączeniem działek przydomowych, oddawane w dzierżawę spółdzielniom mieszkaniowym (lokatorskim) na cele ogrodnicze, związane z utrzymaniem zieleni osiedlowej, należy stosować obniżki czynszu w wysokości 50% ramowych stawek wymienionych w tabeli stawek czynszowych stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
1.
Na obszarach wymienionych w § 6 ust. 2 uchwały obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów państwowych, wydzierżawionych innym osobom prawnym niż wymienione w § 1, powinny być stosowane w granicach do 50% ramowych stawek wymienionych we właściwych tabelach stawek czynszowych załączonych do uchwały w zależności od znaczenia gospodarczego i społecznego działalności tych osób dla ogólnej aktywizacji i zaspokajania potrzeb ludności danego terenu.
2.
Wprowadzenie obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenu w stosunku do osób fizycznych (na obszarach i w granicach określonych w ust. 1) powinno objąć:
1)
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, żołnierzy wchodzących w skład Odrodzonego Wojska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., uczestników kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierzy polskich formacji przy armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r., żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posiadających obywatelstwo polskie, uczestników walk partyzanckich z Niemcami oraz ich sprzymierzeńcami, o ile nie występowali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, członków partyzantek radzieckich i jugosłowiańskich posiadających obywatelstwo polskie, inwalidów wojennych i wojskowych, rencistów, a także więźniów politycznych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz wdowy i sieroty po wymienionych żołnierzach, uczestnikach walk partyzanckich i więźniach politycznych,
2)
inne osoby fizyczne, jeżeli obniżka czynszu za dzierżawę terenów państwowych uzasadniona jest warunkami materialnymi dzierżawcy.
1.
Na obszarach nie wymienionych w § 6 ust. 2 uchwały prezydia właściwych rad narodowych mogą w przypadkach określonych w § 2 wprowadzić obniżkę stawek czynszu za tereny państwowe wydzierżawione innym osobom prawnym niż wymienione w § 1 lub osobom fizycznym na cele rolne, warzywnicze lub sadownicze, jeżeli:
1)
terenów tych nie można przeznaczyć pod pracownicze ogrody działkowe,
2)
wydzierżawione tereny zaliczane są do gleb klasy IV-VI.
2.
Obniżka stawek czynszu nie może przekraczać 50% ramowych stawek, wymienionych w tabeli stawek czynszowych stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
Za będące własnością Państwa działki przydomowe, odpowiadające normatywom, położone na obszarach wymienionych w § 6 ust. 2 uchwały, oddane w dzierżawę osobom wymienionym w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia na cele rolne, warzywnicze lub sadownicze, należy stosować obniżki czynszu dzierżawnego w wysokości 75% ramowych stawek określonych tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
Za działki przydomowe wydzierżawione wraz z budynkiem (§ 6 ust. 5 uchwały) osobom prawnym lub fizycznym pod uprawy warzywnicze, sadownicze i drobne uprawy kwiatów, prezydium właściwej rady narodowej może wprowadzić obniżki w granicach do 75% ustalonych stawek w zależności od znaczenia gospodarczego i społecznego tych osób prawnych lub sytuacji materialnej osób fizycznych.
W granicach określonych przez prezydium właściwej rady narodowej decyzje o obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe wydzierżawione poszczególnym jednostkom państwowym, organizacjom społecznym, innym osobom prawnym lub osobom fizycznym wydaje organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej miasta (dzielnicy lub osiedla).
1.
Organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej, wydając decyzje o obniżeniu czynszu dzierżawnego, powinien wskazywać w tych decyzjach na indywidualny charakter obniżki przyznanej określonemu dzierżawcy.
2.
Jeżeli prezydium właściwej rady narodowej wprowadzi obniżkę stawek przez ustalenie minimalnej i maksymalnej granicy obniżki, organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ustalając w tych granicach obniżkę dla poszczególnego dzierżawcy, weźmie pod uwagę znaczenie gospodarcze i społeczne działalności osoby prawnej lub sytuację materialną osoby fizycznej.
Obniżki stawek czynszu dzierżawnego ustalone na podstawie niniejszych wytycznych mogą być stosowane również do czynszów należnych za okres od dnia wejścia w życie uchwały.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 21 kwietnia 1964 r. (M.P.64.29.127) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 maja 1964 r.