Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Monitor Polski

M.P.2016.238

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza się, że:
1)
wytyczne Ministra Rozwoju (MR/POIiŚ 2014-2020/1(01)01/2016) w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl w zakładce Czym się zajmujemy/ Fundusze Europejskie/ Wytyczne/ Wytyczne na lata 2014-2020, na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz na portalu http://www.pois.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2)
wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 25 stycznia 2016 r.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).