Monitor Polski

M.P.2008.11.122

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że:
1) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/18(1)/01/2008 w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne oraz http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Dokumenty;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).