Monitor Polski

M.P.2018.1242

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  1.  Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR/2014-2020/22(02)) w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostaną zamieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.miir.gov.pl w zakładce Czym się zajmujemy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O Funduszach/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.