Monitor Polski

M.P.2018.1285

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U.z2018 r. poz. 1431 i 1544) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju (MR/2014-2020/3(3)) w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, zostaną zamieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.miir.gov.pl w zakładce Czym się zajmujemy/Fundusze Europejskie/Wytyczne na lata 2014 - 2020 oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O Funduszach Europejskich/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).