Monitor Polski

M.P.2015.594

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378) ogłasza się, że:
1) wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-2020/17(01)/05/2015) w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl oraz na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 28 maja 2015 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).