Monitor Polski

M.P.2015.973

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIR/IiŚ/2(1)/08/2015) w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.mir.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2007-2013/Wytyczne szczegółowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko oraz http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty/Wytyczne polskie/Infrastruktura i Środowisko;
2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia 25 sierpnia 2015 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).